Terug
Gepubliceerd op 29/10/2021

Besluit  gemeenteraad

wo 27/10/2021 - 20:00

Lokale economie - belasting shishabars - goedkeuring - wijziging - besluit

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lien De Vos, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, gemeenteraadsleden

Herneemt het dossier reglement/belasting shishabar. Bij het publiceren door onze communicatiedienst is er een fout opgemerkt.

De wetgeving is in 2019 veranderd, namelijk van verkoop tabak aan -16 jarigen, naar -18jarigen. In artikel 6 was dit nog foutief genoteerd, in de rest van het reglement was dit wel correct.

In artikel 12 werd er een vermelding gemaakt van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een nachtwinkel, maar dit betreft eveneens een foutieve overname van gegevens, aangezien wij voor dergelijke uitbatingen reeds een apart reglement voorzien hadden.

Het reglement werd aldus aangepast.

Vraag aan de gemeenteraad om dit aldus goed te keuren.

REGELGEVING:

 • De Grondwet, artikel 170 §4.
 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40 §3 dat bepaalt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt.
 • Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting, zoals gewijzigd.
 • De wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.
 • Het KB van 28 januari 2010 betreffende de vaststelling van de voorwaarden van het rookverbodsteken en van de installatie van een ventilatiesysteem.
 • Het KB van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2019 inzake belasting shishabars.

OVERWEGINGEN:

 • De gemeente Hamme kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een belasting/reglement toepassen op shishabars. Deze sishabars zullen een zeer grote aantrekkingskracht kennen, wat zal zorgen voor een grote instroom van bezoekers in de gemeente.
 • Dat het succes van deze shishabars echter gepaard zal gaan met allerlei vormen van overlast, gaande van nachtlawaai, geluidsoverlast, wildparkeren, ... wat blijkt uit de cijfers van tussenkomsten van de lokale politie in andere politiezones.
 • De uitbating van shishabars is een economische activiteit welke voor de exploitanten redelijkerwijze inkomsten zal generen, wat verantwoord dat ook zij bijdragen aan de eventuele bijkomende kosten dewelke de uitbating van shishabars veroorzaken en het derhalve redelijk en billijk is om hen een belasting te laten betalen
 • De belastingen en reglementen in de omliggende steden en gemeenten.
 • De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen.
 • Het overleg met de politiediensten.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 15 september 2021 inzake belasting shishabars dient aangepast te worden omwille van volgende redenen:
  • De wetgeving is in 2019 veranderd van verkoop tabak aan -16 jarigen, naar -18jarigen. In artikel 6 was dit nog foutief genoteerd, in de rest van het reglement was dit wel correct.
  • In artikel 12 werd er een vermelding gemaakt van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een nachtwinkel, maar dit betreft eveneens een foutieve overname van gegevens, aangezien wij voor dergelijke uitbatingen reeds een apart reglement voorzien hadden.
Publieke stemming
Aanwezig: Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, André Reuse
Voorstanders: Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Christel Vanhoyweghen
Onthouders: Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn
Resultaat: Met 21 stemmen voor, 3 onthoudingen

BESLUIT:

Artikel 1: Doel.

De gemeente Hamme kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een belasting/reglement toepassen op shishabars. Dit met het doel te verduidelijken over hoe men deze initiatieven administratief moet behandelen en welke regelgevende kaders er van toepassing zijn. Daarnaast een evenwicht geven tussen het stimuleren van ondernemerschap en het inperken van de maatschappelijke impact.


Artikel 2: Definities.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 • Shishabar: een publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp (apparaat om te roken via een vloeistofreservoir) te roken, ook al is dit sporadisch. Een shishabar is enkel mogelijk in een handelszaak die uitsluitend als drankgelegenheid wordt uitgebaat. Het gebruik van een waterpijp is enkel toegestaan in een rookkamer (niet op terrassen of andere aanhorigheden van de handelszaak).
 • Uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele hoedanigheid van handelaar, voor wiens rekening en risico de inrichting wordt uitgebaat.
 • Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van toepassing is, uitgeoefend worden.
 • Aanvrager: in naam van een onderneming namelijk natuurlijk persoon of rechtspersoon.
 • Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming heeft waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is vereist.
 • Kernwinkelgebied: Het door het gemeentebestuur afgebakende zone zoals voorzien in het Strategisch Commercieel Plan.
 • Horecazaak: Bedrijfstak die bestaat uit commerciële dienstverlenende ondernemingen die logies verstrekken en/of publiek toegankelijke inrichting waar voedingswaren of dranken worden verkocht en ter plaatse kunnen worden genuttigd.
 • Handelszaak: Elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is vereist en die de uitoefening van een kleinhandels- of horecazaak tot hoofddoel heeft.
 • Handelspand: Het onroerend goed waarin de handels- of horecazaak wordt uitgebaat, of een dienstverlener met vrij publiek toegankelijke ruimte.
 • Vrije publiektoegankelijke ruimte: Voor het publiek toegankelijk plaats, ruimte of gebouw, bestemd voor verkoop of verbruik, of waar diensten worden aangeboden.
 • Vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het Ccollege van burgemeester en schepenen zoals omschreven in artikel 18 van de Wet van 10 november 2006.
 • Uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden.
 • Voorafgaand onderzoek: Onverminderd de hogere wetgeving en andere hoofdstukken van deze uniforme gemeentelijke politieverordening die ook hier van toepassing zijn, kan de vergunning enkel worden toegekend na een voorafgaand administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende onderdelen: een brandveiligheidsonderzoek; een stedenbouwkundig onderzoek; een onderzoek naar de milieuwetgeving; een onderzoek naar de vestigingsmodaliteiten; een moraliteitsonderzoek; een financieel onderzoek. De vereiste van de positieve beoordeling geldt gedurende de ganse duur van de exploitatie.

Artikel 3: Toepassingsgebied.

Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 2 van deze verordening, worden beschouwd als een shishabar.

Artikel 4: Rookverbod.

In België geldt een algemeen rookverbod in openbare ruimtes, op de werkplaats en in de horeca. Dit betekent dat horeca-uitbaters overal in hun zaak duidelijk zichtbare rookverbodstekens moeten aanbrengen. Zij kunnen er ook voor kiezen om een rookkamer te installeren. Die rookkamer moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het moet gaan om een afgesloten ruimte met een maximale grootte van 25% van de oppervlakte van het hele etablissement.
 • De rookkamer mag geen transitzone zijn.
 • De rookkamer moet zodanig ingericht zijn dat de ongemakken voor niet-rokers door de rook zoveel mogelijk worden beperkt.
 • Er moet een rookafzuigsysteem geïnstalleerd zijn.
 • Er mogen enkel dranken worden meegenomen. U mag er zelf geen dranken of voedsel verkopen.
 • Er mogen geen verdeelautomaten, bingoautomaten, flipperkasten, televisies,... in de rookkamer aanwezig zijn.

Het is toegelaten te roken op een open terras. Het terras moet dan wel volledig open zijn aan ten minste één kant (ongeacht het weer) en de open kant mag niet gedeeltelijk gesloten worden door bijvoorbeeld een wind- of zonnescherm. Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker als de uitbater kunnen beboet worden. De boetes gaan tot 6.000 euro. De federale overheid controleert de naleving van dit verbod.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu controleert de publieke plaatsen, waaronder horecazaken.
De controle op horecazaken waar eten geserveerd wordt is in handen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).
Op de werkvloer verzekert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de controle. U kunt bij deze diensten terecht als u vragen of klachten hebt over deze reglementering.

Artikel 5: Verkoop en reclame.

U mag geen tabaksproducten verkopen aan -18-jarigen. Als verkoper kunt u dus eisen dat iemand bewijst dat hij of zij minstens 18 jaar is. Een automatische distributieapparaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het automatische distributieapparaat wordt geplaatst in gesloten ruimten waar de tabaksproducten tegelijk op de traditionele manier worden verkocht.
 • Het automatische distributieapparaat is vergrendeld en mag enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van minstens 18 jaar.
 • De persoon die de tabaksproducten op traditionele wijze verkoopt is verantwoordelijk voor de ontgrendeling van het distributieapparaat.

Reclame voor en sponsoring van tabak, producten op basis van tabak en soortgelijke producten is verboden.

Er zijn enkele uitzonderingen op die regel:

 • Reclame in publicaties die uitsluitend bestemd zijn voor professionelen uit de tabakssector.
 • Het afficheren van het tabaksmerk in en aan de voorgevel van tabakswinkels en van krantenwinkels die tabaksproducten verkopen.

U kunt bij de FOD Volksgezondheid terecht als u vragen of klachten hebt over deze reglementering. Sinds 1 juli 2011 schrijft de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook voor dat alle horecazaken in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s, ...) rookvrij moeten zijn. Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren. De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar aan de ingang en in de zaak zelf worden aangebracht. Asbakken zijn niet toegelaten.

In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is.
 • De rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak.
 • Er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer x 15m³/u).
 • Er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen.
 • Er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, verkoop van shisha, ...).
 • De rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn. Verdere informatie kunt u nalezen via deze website: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/alcohol- tabak/tabaksproducten-en-rookverbod/rookverbod.
 • Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open is.

Artikel 6: Maatregelen en sancties.

De controlediensten kunnen een waarschuwing of een proces-verbaal opmaken. De sancties kunnen aanzienlijk zijn: in geval van overtreding van het rookverbod, kunnen de boetes variëren van 208 tot 8000 euro. De rechtbank kan een zaak ook sluiten voor een duur van 1 tot 6 maanden. Het is verboden om de smaak op sigaretten, roltabak en waterpijptabak te vermelden (bv. appel) of om er een afbeelding van een levensmiddel op aan te brengen.

De verkoop van tabaksproducten (inclusief waterpijptabak) is verboden aan minachttienjarigen. De verkoper mag aan een jongere die tabak wil kopen, vragen om een bewijs van leeftijd voor te leggen (identiteitskaart of elk ander geldig document). Het is onwettig om tabaksproducten te herverpakken en/of ze te mengen met andere producten of stoffen. Om te voldoen aan de wet, dient u de waterpijptabak in zijn oorspronkelijke verpakking aan uw klanten te verkopen Het bedrag van de boetes varieert van 208 tot 24.000 euro. Aangezien het om een maatregel ter bescherming van jongeren gaat, is het bedrag van de boete vaak hoger dan het minimumbedrag.

Artikel 7: Tarieven.

Opening shishabar: 5.000 EUR. Jaarlijkse belasting shishabar: 1.000 EUR per uitbating.

Artikel 8: Betalingswijze

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier welke worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9: Vestigingsvergunning.

§ 1. De vestiging van een shishabar is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen. Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepene aan de hand van een daartoe voorzien aanvraagformulier. De vestigingsvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepene binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag. De ontvangstdatum wordt schriftelijk door de gemeentelijke administratie bevestigd aan de aanvrager. Indien er geen beslissing wordt genomen binnen de termijn van 60 dagen wordt de vergunning als verleend beschouwd.

§ 2 Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een shishabar weigeren op grond van de:

2.1. ruimtelijke ligging van de handelszaak. Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een shishabar verleend indien:

 • Binnen een straal van 500 meter, in vogelvlucht gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is.
 • Binnen een straal van 500 meter, in vogelvlucht gemeten vanaf de toegangsdeur, een tabaksverkooppunt gevestigd.
 • De shishabar niet gesitueerd is op een gelijkvloerse verdieping.
 • De shishabar zich bevindt in of naast een gebouw met een voortuin.
 • De shishabar zich bevindt in een bebouwde kom. Onverminderd de bovenstaande afbakening van zones geldt zowel binnen als buiten deze gebieden dat door het aantal vestigingen van shishabars de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag worden overschreden.

2.2. handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door deze vestiging en tot eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Artikel 10: Uitbatingsvergunning.

§ 1 Voor elke uitbating van een shishabar zoals bedoeld in artikel 2 van deze verordening, moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door middel van een aanvraagformulier waarvan een model als bijlage is gehecht aan deze verordening. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van deze vergunning dienen volgende zaken te worden toegevoegd:

 • Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager en zijn telefoonnummer.
 • De vermelding van het soort zaak dat hij wenst te openen.
 • Het juiste adres van de uitbating, alsmede een grondplan van het pand met aanduiding van de ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn en beschrijving van de afmeting van deze ruimtes.
 • Een attest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische installaties van het pand beantwoorden aan de voorschriften van de geldende wettelijke reglementaire teksten.
 • Een ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket.
 • In het geval van een vennootschap, een kopie van de statuten (van de vennootschap) met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel.
 • Desgevallend een kopie van de aanvraag tot toelating van fabricage of in handel brengen van voedingswaren bij het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV).

§ 2 Voor de shishabars die worden opgericht na de inwerkingtreding van deze verordening, moet de uitbater in alle gevallen een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

§ 3 De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag. De ontvangstdatum wordt schriftelijk door de
gemeentelijke administratie bevestigd aan de aanvrager. Indien er geen beslissing wordt genomen binnen de termijn van 60 dagen wordt de vergunning als verleend beschouwd.

§ 4 De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

 1. Brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer van Oost-Vlaanderen.
 2. Financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke financiële dienst. Verplichting tot voorlegging van het aanslagbiljet van de afgelopen 7 jaar. Financieel onderzoek bestaat uit: een onderzoek naar de staat van schulden bij overheidsinstanties van welke aard ook, een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal, of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; een onderzoek naar de herkomst van gelden waarmee investeringen worden gedaan in de zaak, en/of waarmee de aankoop gefinancierd wordt. Het financieel onderzoek wordt uitgevoerd op de exploitant. Indien de exploitant een rechtspersoon is, wordt het financieel onderzoek uitgevoerd op de organen van de exploitant en/of de vertegenwoordigers en op de uiteindelijke begunstigden van de exploitant. Voor het financieel onderzoek wordt het advies ingewonnen van de financiële dienst van de gemeente, de lokale politie, de federale gerechtelijke politie, het parket en FOD Financiën.
 3. Stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeentelijke dienst stedenbouw.
 4. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.
 5. Moraliteitsonderzoek: dit bestaat uit:
 • Een onderzoek inzake de zedelijkheid.
 • Een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele antecedenten; incl. de vaststellingen of veroordelingen voor inbreuken op de wet op het racisme en / of de xenofobie en / of tegen de drugwetgeving; alsook daden van weerspannigheid tegenover de politie of andere overheidsinstanties.
 • Een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;een onderzoek gebaseerd op feiten of gebaseerd op een proces-verbaal of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de huidige of vroegere private doch voor het publiek toegankelijke plaatsen, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden of plaatsgevonden hebben die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen slaapmiddelen, verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt.

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naar gelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de uitbating. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, alsook een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler. Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de uitbating van de instelling, dient de uitbater een kopie van het identiteitsbewijs over te maken aan de politie, dit met het oog op een moraliteitsonderzoek.

§ 5 De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van 2 jaar, onverminderd art. 5 en art. 6.
Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van deze vergunning. De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

§ 6 De vergunning vervalt van rechtswege:

 • Op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.
 • In geval van faillissement.
 • In geval van veroordeling tot gerechtelijke verzegeling.
 • In geval van ontbinding van de rechtspersoon.
 • In geval van wijziging van de organen van de rechtspersoon.
 • In geval van schrapping van de uitbater of van de betrokken vestiging uit de kruispuntbank voor ondernemingen.
 • In geval van het niet naleven van de voorschriften vervat in artikel 2.

§ 7 De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting.

§ 8 De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de burgemeester.

§ 9 De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van shishabar en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere vestigingseenheid.

§ 10 De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester.

§ 11 De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

Artikel 11: Politiemaatregelen en strafbepalingen.

§ 1 Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van de vestiging (shishabar)die wordt uitgebaat in overtreding op onderhavig gemeentelijke verordening.

§ 2 Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen bevat, wordt elke overtreding van deze
politieverordening overeenkomstig artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet bestraft met:

 • een administratieve geldboete van maximum 350 euro
 • een administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning voor de shishabar
 • een tijdelijke of definitieve sluiting van de shishabar

Artikel 12: Camerabewaking.

De exploitant van een shishabar moet tijdens het open houden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera binnen zijn inrichting in werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker. Ook een automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart van 2007 (B.S. 31/05/2007) tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s alsmede de uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing.

Artikel 13: Non-discriminatieclausule.

§1. De aanvrager verbindt er zich toe:

 • Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden.
 • Toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • Elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen.
 • De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.

§2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de gemeente Hamme, rekening houdend met alle elementen, maatregelen nemen.

Artikel 14: Opheffingsbepaling.

Het vorige reglement belasting shishabar , goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2021, wordt opgeheven.

Artikel 15: Inwerkingtreding.

Dit reglement treedt in werking op 01/11/2021.

Info: Voor verdere vragen kan u steeds terecht op de dienst economie. Bereikbaar op het nummer 052 47 55 26 of via economie@hamme.be.