Terug
Gepubliceerd op 08/04/2022

Besluit  gemeenteraad

wo 30/03/2022 - 20:00

Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - aanpassing - hybride/digitaal vergaderen - besluit

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Jan Rosschaert, Fatima Gökce, Yentl Scheirs, Henri Peelman, Guy Bogaert-De Clercq, Christoff Van Gaeveren, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Lien De Vos, Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
Afwezig: Frank Van Erum, gemeenteraadslid

Door de inwerkingtreding van:

 • het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot het digitaal vergaderen van de beleidsorganen,
 • en voornamelijk het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 met betrekking tot het digitaal of hybride vergaderen lokale besturen (vanaf 22 januari 2022);

kunnen de bestuursorganen de mogelijkheid tot digitaal vergaderen (alle leden nemen deel op digitale wijze) en hybride vergaderen (één of meerdere leden nemen deel op digitale wijze) inschrijven in hun huishoudelijk reglement.

Dit wil zeggen dat áls een raad of een commissie digitaal of hybride wil vergaderen, deze optie én de voorwaarden vanaf wanneer het kan, moeten inschrijven in het huishoudelijk reglement.

 • De regelgeving bepaalt hieromtrent het volgende:
  • De gemeenteraad kan enkel digitaal en/of hybride vergaderen onder uitzonderlijke omstandigheden. (Voor de commissievergaderingen zijn zulke uitzonderlijke omstandigheden niet vereist.)
  • Het principieel openbaar karakter van de vergadering moet gerespecteerd worden. Dit wil zeggen dat de bevolking via een audiovisuele verbinding de zitting kan volgen, en dat dus ook bij een hybride vergadering alle aanwezigen in de zaal alle deelnemers moeten kunnen zien.
 • Gezien de federale fase van de coronapandemie afliep op 13 maart, is de richtlijn vanuit de Vlaamse Overheid immers dat een burgemeestersbesluit niet meer geldig is (het meest recente burgemeestersbesluit i.k.v. digitaal vergaderen vervalt dan ook van rechtswege). Deze richtlijn luidt als volgt:

  'Op 13 maart 2022 is de federale fase van het crisisbeheer van de coronapandemie beëindigd. Dit betekent dat de overgangsmaatregel voor het hybride en digitaal vergaderen op basis van een burgemeestersbesluit (voor de gemeentelijke bestuursorganen) en een gouverneursbesluit (voor de provinciale bestuursorganen) eindigt. Digitaal of hybride vergaderen is na afloop van de federale fase enkel nog mogelijk op basis van het huishoudelijk reglement van het betrokken bestuursorgaan. Meer info over digitaal en hybride vergaderen is te vinden  op de website lokaal bestuur.

  De vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, de districtsraad, het bijzonder comité voor de sociale dienst en de provincieraad kunnen enkel digitaal of hybride doorgaan op basis van de uitzonderlijke omstandigheden opgenomen in hun huishoudelijk reglement. Een uitzonderlijke omstandigheid kan een gezondheidscrisis of pandemie zijn. Het einde van de federale fase betekent niet per definitie dat er geen gezondheidscrisis of pandemie meer is. Het behoort tot de autonomie van het bestuursorgaan om daar een correcte invulling aan te geven op basis van de lokale situatie. Er kan daarbij input worden gevraagd van de lokale of provinciale crisiscel.'

 • De voorgestelde aanpassingen aan het huishoudelijk reglement kaderen dus, behalve artikel 15§3, allemaal rond digitaal/hybride vergaderen.
  • Om de leesbaarheid evenwel te verhogen werden bij de titels de term 'hoofdstuk' gevoegd (dus extra aanpassing).

De belangrijkste aanpassingen betreffen artikels 47, 48 en 49, in het verband met het overgaan tot een beslissing:

Digitale/hybride gemeenteraadscommissie

Artikel 47 - Mits akkoord van de fractieleiders kunnen de commissies digitaal of hybride vergaderen

Uitzonderlijke omstandigheden volledig digitale raadszitting

Artikel 48 - §1. Tijdens een federale crisisfase beslissen raadsvoorzitter en burgemeester samen over de wijze van vergaderen (digitaal of hybride volgens de voorwaarden in dit reglement).

§2. Wanneer de aangewezen vergaderlocatie onverwacht fysiek niet toegankelijk is, beslissen raadsvoorzitter en burgemeester samen over de wijze van vergaderen (digitaal of hybride volgens de voorwaarden in dit reglement).

§3. Wanneer een dringend noodzakelijk beslissing van de raad nodig is in de zin van artikel 23 Decreet Lokaal Bestuur en 3/4 van de raadsleden (afgerond naar boven) daar vooraf mee akkoord gaat, kan de voorzitter voorstellen om een digitale raadsvergadering te laten doorgaan. De voorzitter stuurt een e-mail naar alle raadsleden met de vraag om akkoord te gaan om digitaal te vergaderen. Deze e-mail bevat naast de voorziene dag, tijdstip en agenda van de eventuele vergadering minstens een toegelicht voorstel van beslissing waarbij de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd wordt. Van zodra 3/4 van de raadsleden (afgerond naar boven) positief geantwoord heeft via e-mail stelt de voorzitter de uitzonderlijke omstandigheid vast en volgt de officiële oproeping.

§4. Tijdens de vergadering kan de voorzitter op eigen initiatief of op de vraag van een raadslid voorstellen om de vergadering te schorsen en op de volgende avond met de resterende agendapunten digitaal verder te zetten. Het voorstel wordt enkel aangenomen met het akkoord van 3/4 van de raadsleden (afgerond naar boven). Voor de digitaal verdergezette fysieke vergadering gelden, behoudens de specifieke bepalingen over digitaal vergaderen, de gewone regels uit het Decreet Lokaal Bestuur en dit huishoudelijk reglement.

Uitzonderlijke omstandigheden hybride raadszitting

Artikel 49 - Volgende personen kunnen digitaal deelnemen aan de fysieke vergadering van de gemeenteraad:

1° het raadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de fysieke vergaderingen van de gemeenteraad en de vergadering digitaal wenst bij te wonen. Hij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de raadsvoorzitter. Bij het verzoek tot digitaal bijwonen van de vergadering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Bij het verzoek tot digitale deelname om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd;

2° het raadslid dat de raad digitaal wenst bij te wonen omwille van de geboorte of adoptie van een kind. Dat gemeenteraadslid kan op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de raadsvoorzitter, de raad digitaal bijwonen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt die periode verlengd met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid de vergaderingen wel fysiek gevolgd heeft tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaat. Bij de geboorte of de adoptie van een meerling kan de periode van digitale deelneming verlengd worden met een periode van maximaal twee weken op verzoek van het gemeenteraadslid;

3° het raadslid dat door palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid gedurende minimaal twaalf weken niet fysiek aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en digitaal aan de raad wenst deel te nemen. Hij richt daarvoor aan de raadsvoorzitter een schriftelijk verzoek, waarbij een verklaring op erewoord gevoegd is waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld.

Het raadslid bezorgt zijn vraag en het bewijsstuk ten laatste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de raadsvoorzitter en aan de algemeen directeur.

Artikel 49 - §2. Een raadslid dat tijdens een raadsvergadering in quarantaine of isolatie zit op basis van de coronamaatregelen of andere gezondheidsmaatregelen/veiligheidsmaatregelen zoals bepaald door een hogere overheidsinstantie kan digitaal deelnemen aan de fysieke raadsvergadering. Het raadslid bezorgt daartoe ten laatste 4 uur voor aanvang van de vergadering een schriftelijke verklaring op eer aan de voorzitter van de raad en aan de algemeen directeur.

 • essentie:

Aanpassing reeds bestaande artikels (wat betreft modaliteiten digitaal vergaderen, zie hoofdstuk 15 in het besluitend gedeelte):

OUD

NIEUW

Artikel 1: De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De vergaderingen van de raad vinden in principe fysiek plaats. Een digitale of hybride vergadering van de raad is evenwel mogelijk conform artikel 20 Decreet Lokaal Bestuur en de modaliteiten zoals vervat in dit huishoudelijk reglement, in het bijzonder hoofdstuk 15.
Artikel 2. - §1. - De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad (verder in dit reglement raadsvoorzitter genoemd) op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde agenda, die wordt opgesteld door de raadsvoorzitter. De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad (verder in dit reglement raadsvoorzitter genoemd) op de voorgestelde datum, uur en locatie en met de voorgestelde agenda, die wordt opgesteld door de raadsvoorzitter.

§5. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

De oproeping vermeldt in elk geval de locatie, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
Artikel 13. - §1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is.

De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden deelneemt.

Artikel 15. - §2. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk raadslid aan het woord wenst te komen over het agendapunt. [...]

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk raadslid aan het woord wenst te komen over het agendapunt. Raadsleden vragen het woord conform de richtlijnen van de raadsvoorzitter.

[...] 

Raadsleden, exclusief de raadsvoorzitter, dempen standaard hun microfoon.

 

NIEUW: §3. - Agendapunten in het kader van artikel 432 Decreet lokaal bestuur (waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in een algemene vergadering van een intercommunale herhaald wordt voor elke vergadering) hebben niet automatisch als gevolg dat de gemeenteraad over elk punt van de agenda van dergelijke algemene vergadering een expliciet standpunt moet innemen.

Artikel 18 - [...]

§3. Als de raadsvoorzitter het gebruik van bepaalde apparatuur in het publiek storend vindt, kan hij ingrijpen om de goede orde van de zitting te bewaren. Filmen/opnemen tijdens een besloten zitting is niet toegelaten.

 Artikel 19 - De raadsvoorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De raadsvoorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de vergadering doen verwijderen.
Artikel 30 - [...] §3. Een raadslid mag geen eigen opnames gebruiken om bepaalde uitspraken te bewijzen of om aan te tonen dat bepaalde tussenkomsten niet plaatsvonden. Enkel de notulen en het zittingsverslag kunnen daarvoor het bewijs leveren.
Artikel 38. - §3 - §3. - De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, behalve als: [...] De vergaderingen van de commissies zijn openbaar (en zijn in principe te volgen via livestream), behalve als:
  TOEVOEGING VAN COMPLEET NIEUW HOOFDSTUK INZAKE DIGITAAL/HYBRIDE ZITTINGEN - zie hoofdstuk 15

Artikel 52 - Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.

Artikel 53 - De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het Decreet Lokaal Bestuur zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.

Andere bepalingen van voorliggend reglement, die ingevolge latere wijzigingen aan het Decreet Lokaal Bestuur niet meer overeenkomstig het Decreet zouden zijn, worden verondersteld te zijn aangepast, desgevallend vervallen, overeenkomstig het Decreet. Hetzelfde geldt ingeval van latere wijzigingen aan andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

Artikel 52 - Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.

Artikel 53 - De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.

Artikel 54 - Andere bepalingen van voorliggend reglement, die ingevolge latere wijzigingen aan het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, niet meer overeenkomstig het Decreet/Besluit zouden zijn, worden verondersteld te zijn aangepast, desgevallend vervallen, overeenkomstig het Decreet/Besluit. Hetzelfde geldt ingeval van latere wijzigingen aan andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

REGELGEVING:

 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder:
  • artikel 20 met betrekking tot digitale/hybride vergadering gemeenteraad.
  • artikel 38 dat bepaalt dat de gemeenteraad het huishoudelijk reglement op elk moment kan wijzigen.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 28 oktober 2020 waarbij het huishoudelijk reglement gemeenteraad werd aangepast.
 • Het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot het digitaal vergaderen van de beleidsorganen.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 met betrekking tot het digitaal of hybride vergaderen lokale besturen.

OVERWEGINGEN:

 • De gemeenteraad kan in het huishoudelijk reglement de voorwaarden en modaliteiten van digitaal en hybride zittingen bepalen.
 • De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2021 en 22 maart 2022.
 • De voorgestelde aanpassingen zijn als volgt:

  Oude artikels

  Nieuwe artikels

  Artikel 1: De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De vergaderingen van de raad vinden in principe fysiek plaats. Een digitale of hybride vergadering van de raad is evenwel mogelijk conform artikel 20 Decreet Lokaal Bestuur en de modaliteiten zoals vervat in dit huishoudelijk reglement, in het bijzonder hoofdstuk 15.
  Artikel 2. - §1. - De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad (verder in dit reglement raadsvoorzitter genoemd) op de voorgestelde datum en uur en met de voorgestelde agenda, die wordt opgesteld door de raadsvoorzitter. De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad (verder in dit reglement raadsvoorzitter genoemd) op de voorgestelde datum, uur en locatie en met de voorgestelde agenda, die wordt opgesteld door de raadsvoorzitter.

  §5. - De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
  De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

  De oproeping vermeldt in elk geval de locatie, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
  De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.
  Artikel 13. - §1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden aanwezig is.

  De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden deelneemt.

  Artikel 15. - §2. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk raadslid aan het woord wenst te komen over het agendapunt. [...]

  Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk raadslid aan het woord wenst te komen over het agendapunt. Raadsleden vragen het woord conform de richtlijnen van de raadsvoorzitter.

  [...] 

  Raadsleden, exclusief de raadsvoorzitter, dempen standaard hun microfoon.

   

  NIEUW: §3. - Agendapunten in het kader van artikel 432 Decreet lokaal bestuur (waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in een algemene vergadering van een intercommunale herhaald wordt voor elke vergadering) hebben niet automatisch als gevolg dat de gemeenteraad over elk punt van de agenda van dergelijke algemene vergadering een expliciet standpunt moet innemen.

  Artikel 18 - [...]

  §3. Als de raadsvoorzitter het gebruik van bepaalde apparatuur in het publiek storend vindt, kan hij ingrijpen om de goede orde van de zitting te bewaren. Filmen/opnemen tijdens een besloten zitting is niet toegelaten.

   Artikel 19 - De raadsvoorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De raadsvoorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de vergadering doen verwijderen.
  Artikel 30 - [...] §3. Een raadslid mag geen eigen opnames gebruiken om bepaalde uitspraken te bewijzen of om aan te tonen dat bepaalde tussenkomsten niet plaatsvonden. Enkel de notulen en het zittingsverslag kunnen daarvoor het bewijs leveren.
  Artikel 38. - §3 - §3. - De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, behalve als: [...] De vergaderingen van de commissies zijn openbaar (en zijn in principe te volgen via livestream), behalve als:
    TOEVOEGING VAN COMPLEET NIEUW HOOFDSTUK INZAKE DIGITAAL/HYBRIDE ZITTINGEN - zie hoofdstuk 15

  Artikel 52 - Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.

  Artikel 53 - De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het Decreet Lokaal Bestuur zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.

  Andere bepalingen van voorliggend reglement, die ingevolge latere wijzigingen aan het Decreet Lokaal Bestuur niet meer overeenkomstig het Decreet zouden zijn, worden verondersteld te zijn aangepast, desgevallend vervallen, overeenkomstig het Decreet. Hetzelfde geldt ingeval van latere wijzigingen aan andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.

  Artikel 52 - Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.

  Artikel 53 - De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.

  Andere bepalingen van voorliggend reglement, die ingevolge latere wijzigingen aan het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, niet meer overeenkomstig het Decreet/Besluit zouden zijn, worden verondersteld te zijn aangepast, desgevallend vervallen, overeenkomstig het Decreet/Besluit. Hetzelfde geldt ingeval van latere wijzigingen aan andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.BESLUIT:

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de voorgestelde aanpassingen goed en stelt het 'huishoudelijk reglement gemeenteraad' (gecoördineerde versie) vast zoals hieronder opgenomen.

Artikel 2: Het huishoudelijk reglement gemeenteraad zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 oktober 2020 wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 1: BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Artikel 1 - De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. De vergaderingen van de raad vinden in principe fysiek plaats. Een digitale of hybride vergadering van de raad is evenwel mogelijk conform artikel 20 Decreet Lokaal Bestuur en de modaliteiten zoals vervat in dit huishoudelijk reglement, in het bijzonder hoofdstuk 15.

Artikel 2 - §1. - De gemeenteraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de gemeenteraad (verder in dit reglement raadsvoorzitter genoemd) op de voorgestelde datum, uur en locatie en met de voorgestelde agenda, die wordt opgesteld door de raadsvoorzitter. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de raadsvoorzitter worden meegedeeld.

Desgewenst kan de raadsvoorzitter de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn gezamenlijk oproepen. De agenda’s, toelichtingen en voorstellen van beslissingen kunnen gezamenlijk ter beschikking worden gesteld.

§2. - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan de raadsleden bezorgd via elektronische weg in overleg met de raadsvoorzitter. In spoedeisende gevallen en in geval van artikel 6, §1 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder ‘Decreet Lokaal Bestuur), kan van deze oproepingsperiode worden afgeweken.

§3. - De raadsvoorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende raadsleden;
2° het college van burgemeester en schepenen;
3° een vijfde van de zittinghebbende raadsleden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad de raadsleden nog niet bijeengeroepen zijn. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus;
4° de burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester.

Dit verzoek moet ingediend worden conform de procedure zoals bepaald in artikel 2 paragraaf 4 van dit reglement.

§4. – Het verzoek tot bijeenroeping wordt schriftelijk ingediend bij de raadsvoorzitter en zodanig dat de raadsvoorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 2 van dit reglement kan nakomen.

De aanvragers vermelden de agenda met voor elk punt hun voorstel van beslissing met een toelichting, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. Deze voorstellen en hun toelichtingen dienen de aanvragers te bezorgen aan de algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de raadsvoorzitter.

§5. - De oproeping vermeldt in elk geval de locatie, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn.

HOOFDSTUK 2: EXTRA AGENDAPUNTEN EN AMENDEMENTEN

Artikel 3 - §1. - Raadsleden kunnen uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, die de toegelichte voorstellen bezorgt aan de raadsvoorzitter. Een lid van het college van burgemeester en schepenen of het college als orgaan kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken.

§2. - De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de raadsvoorzitter, samen met de toegelichte voorstellen mee aan de raadsleden.

§ 3. – Raadsleden kunnen uiterlijk vóór het begin van de gemeenteraad voorstellen van amendementen aan de ontwerpen van raadsbesluiten en de gerelateerde stukken indienen. Ze dienen de volledige teksten van amendementen plus een toegelicht voorstel van beslissing of toelichtende nota in bij de raadsvoorzitter en bij de algemeen directeur.

Leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen amendementen indienen. Materiële vergissingen kunnen evenwel, namens het college, te allen tijde worden rechtgezet.

§4. - Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door minstens twee derde van de aanwezige raadsleden. De namen van die raadsleden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.

§5. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel.

De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de raadsvoorzitter wanneer ze aan het woord komen.

HOOFDSTUK 3: OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING

Artikel 4 - §1. - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.

§2. - De vergadering is niet openbaar:
1° Als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de raadsvoorzitter de behandeling in besloten vergadering.
2° Wanneer twee derde van de aanwezige raadsleden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze beslissing motiveren.

Artikel 5 - De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat raadsleden en schepenen de eed afleggen en wanneer de beleidsrapporten zoals vermeld in artikel 249 van het Decreet Lokaal Bestuur besproken worden. Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt.

Artikel 6 - §1 - De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken.

§2. – De raadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

HOOFDSTUK 4: AGENDA EN INFORMATIE VOOR PUBLIEK

Artikel 7 - §1. – Behalve in spoedeisende gevallen, worden plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda openbaar gemaakt, uiterlijk acht kalenderdagen voor de vergadering via de webtoepassing van de gemeente.

§2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekend gemaakt. In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig §1 van dit artikel.

§3. – Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt bij het binnenkomen de agenda van de openbare zitting overhandigd.

§4. – De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente zoals bepaald in artikel 285 tot en met 287 van het Decreet Lokaal Bestuur.

§5. – De audio-opnamen waarvan sprake in artikel 30§2 worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze blijven gedurende 1 jaar consulteerbaar via de website.

HOOFDSTUK 5: AGENDA EN INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN

Artikel 8 - §1. – De agenda, de toelichtingen, de ontwerpbesluiten en het verslag worden aan de raadsleden ter beschikking gesteld via digitale weg, concreet via het digitale platform of via de op dat ogenblik gangbare middelen van de gemeente Hamme. Raadsleden dienen het toestel dat zij gebruiken om op dit platform in te loggen voldoende af te schermen. Eveneens dienen zij hun wachtwoord dat toegang verschaft tot het digitale platform voldoende sterk en veilig te maken. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk.

§2. - De bijlagen van de raadsdossiers worden zoveel als mogelijk digitaal aangeleverd.

Documenten die niet digitaal kunnen worden aangeleverd en die te groot of te zwaar zijn om in te scannen of te kopiëren, of waarvan het scannen/kopiëren een onredelijk lange tijd in beslag zou nemen, worden niet digitaal aangeleverd.

§3. – Wanneer de documenten omwille van technische defecten niet digitaal aangeleverd kunnen worden, kunnen ze uitzonderlijk op papier aangeleverd worden.

Artikel 9. - Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad via digitale weg bezorgd. Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

Artikel 10 - §1 - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.

De raadsleden richten hun verzoek schriftelijk aan de algemeen directeur. De toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen.

§2. - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen.

§3. – De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden na goedkeuring door het college digitaal verstuurd aan de raadsleden.

§4. - Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de gemeentelijke diensten geopend zijn:
1° de beleidsrapporten;
2° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen;
3° de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
4° de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
5° de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en retributiereglementen.

§5. - Buiten de documenten en dossiers bedoeld in artikel 10 §1 en §4 van dit reglement hebben de raadsleden het recht alle andere dossiers, ongeacht de drager, te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, op de betrokken diensten, elke gewone werkdag van 9 tot 11 uur, van maandag tot en met vrijdag.

Om het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen.

Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de vergadering van het eerste college van burgemeester en schepenen volgend op de ontvangst van de aanvraag, meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.

Bedoelde stukken dienen naargelang de dienst die ze bijhoudt, te worden opgevraagd bij de algemeen directeur, de financieel directeur of de bevoegde dienstverantwoordelijke.

Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.

§6. - De raadsleden kunnen een afschrift afhalen van de dossiers, akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente, mits voorafgaande schriftelijke aanvraag.

Per dossier zijn de eerste 5 bladzijden kopies gratis. Vanaf de 6° bladzijde dient, rekening gehouden met de kostprijs, voorafgaandelijk 0,05 € per kopie ingeval van zwart/wit en 0,10€ per kopie ingeval van kleur te worden betaald aan de gemeente.

De gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot weigering van de aflevering van een afschrift moet uiterlijk acht werkdagen na de eerste vergadering van het college volgend op de ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld.

§7. - De raadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken.

Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke instelling moeten de raadsleden passief optreden. De raadsleden mogen zich niet mengen in de werking en gedragen zich als een bezoeker.

§8. – Het inzagerecht en het bezoekrecht van de raadsleden zoals vermeld in dit artikel geldt eveneens voor de autonome gemeentebedrijven van de gemeente.

Artikel 11. - De raadsleden hebben het recht aan de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. In dit geval is een toegelicht voorstel van beslissing niet nodig.

Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.

Onverminderd de bepalingen van het 1° en 2° lid van dit artikel, hebben de raadsleden het recht om, buiten de agenda van de gemeenteraad, vragen te richten aan het college van burgemeester en schepenen, met het oog op de behandeling ervan in de gemeenteraad. Deze vragen worden schriftelijk ingediend, via post of persoonlijk overhandigd op het secretariaat, uiterlijk vijf werkdagen voor de raadszitting, met het verzoek ze te beantwoorden op deze raadszitting. Het college beantwoordt, in de mate van het mogelijke de vragen, aan het einde van de openbare vergadering van bedoelde raadszitting. Betreffen de vragen personen, dan worden ze behandeld in de besloten vergadering. Indien, gelet op hun complexiteit, de vragen niet kunnen worden beantwoord in de bedoelde raadszitting, dan worden ze behandeld uiterlijk in de eerste daaropvolgende zitting of worden ze schriftelijk beantwoord.

HOOFDSTUK 6: QUORUM

Artikel 12 - In de loop van de vergadering tekenen de raadsleden de aanwezigheidslijst.
De namen van de raadsleden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.

Artikel 13 - §1. - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende raadsleden deelneemt aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende raadsleden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de raadsvoorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.

§2. - De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder het vereiste aantal aanwezige deelnemers, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige raadsleden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat en worden de bepalingen van artikel 26 van het Decreet Lokaal Bestuur overgenomen.

HOOFDSTUK 7: WIJZE VAN VERGADEREN

Artikel 14 - De raadsvoorzitter of bij diens afwezigheid, de decretaal bepaalde plaatsvervanger, conform art. 7 § 5 van het Decreet Lokaal Bestuur, zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende raadsleden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de raadsvoorzitter de vergadering voor geopend.

Artikel 15 - §1. - De raadsvoorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de gemeenteraad aanbelangen.

De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde tenzij de gemeenteraad er anders over beslist.

§2. - Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de raadsvoorzitter welk raadslid aan het woord wenst te komen over het agendapunt. Raadsleden vragen het woord conform de richtlijnen van de raadsvoorzitter.

De raadsvoorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de raadsvoorzitter er anders over beslist.

Raadsleden, exclusief de raadsvoorzitter, dempen standaard hun microfoon.

§3. - Agendapunten in het kader van artikel 432 Decreet lokaal bestuur (waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in een algemene vergadering van een intercommunale herhaald wordt voor elke vergadering) hebben niet automatisch als gevolg dat de gemeenteraad over elk punt van de agenda van dergelijke algemene vergadering een expliciet standpunt moet innemen.

§4. - Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen voorzien in het Decreet Lokaal Bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en of/beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming. De raadsvoorzitter bepaalt wanneer de deskundigen aan het woord komen.

Artikel 16 - Het woord kan door de raadsvoorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.

In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking wordt geschorst:
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen;
7° om de zitting voor informeel overleg te onderbreken.

Artikel 17 - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de raadsvoorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de raadsvoorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de raadsvoorzitter tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.

Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de raadsvoorzitter.

Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.

Artikel 18 - §1. De raadsvoorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.

§2. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de raadsvoorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de raadsvoorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.

§3. Als de raadsvoorzitter het gebruik van bepaalde apparatuur in het publiek storend vindt, kan hij ingrijpen om de goede orde van de zitting te bewaren. Filmen/opnemen tijdens een besloten zitting is niet toegelaten.

Artikel 19 - De raadsvoorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de vergadering doen verwijderen.

De raadsvoorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.

Artikel 20 - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de raadsvoorzitter aan dat hij, bij voortduring van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.

Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De raadsleden moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.

Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Artikel 21 - Nadat de raadsleden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de raadsvoorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de artikels 15 tot en met 17 van dit reglement.

HOOFDSTUK 8: WIJZE VAN STEMMEN

Artikel 2 - §1. - Voor elke stemming omschrijft de raadsvoorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken.

§2. – De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Ingeval de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Artikel 23 - §1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel, met ingang van 1 januari 2020.

§2. - Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.

§3. - De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.

§4. - Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

Artikel 24 - §1. - De stemmingen in de gemeenteraad zijn niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 3 van dit artikel.

§2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de mondelinge stemming,
2° de stemming bij handopsteking zoals beschreven in artikel 25 van dit reglement; bij zitten en opstaan of stemming via elektronisch uitgebrachte weg,
3° de geheime stemming.

Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige raadsleden hierom verzoekt.

§3. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° de beëindiging van een mandaat als vermeld in het 2de punt;
4° individuele personeelszaken.

§4. - Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de besprekingen en de stemmingen over de aangelegenheden zoals bepaald in artikel 27 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 25 - §1. - De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt.
Nadat de raadsvoorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 22 van dit reglement vraagt hij achtereenvolgens welke raadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.

Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

§2. - De gewone mondelinge stemming geschiedt door elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken.

§3. - De raadsvoorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming .

Artikel 26 - Voor een geheime stemming worden stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.

De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich, wanneer de stemming slechts één kandidaat betreft. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje. Wanneer één kandidaat dient te worden verkozen uit meerdere kandidaten, schrijven de raadsleden de naam van hun voorkeurkandidaat op het blanco stembriefje. De stemming kan ook door middel van een voorgedrukt stembiljet, met daarbij de namen van alle kandidaten, waarop de raadsleden hun voorkeurkandidaat aanduiden of zich onthouden.

Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de raadsvoorzitter en de twee jongste raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.

Artikel 27 - Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Artikel 28 – Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

Afwijkend van het eerste lid, kan bij specifieke procedures, wanneer meerdere kandidaten dienen te worden aangeduid, gezamenlijk worden gestemd voor alle te begeven functies. Dit kan door ja of neen te stemmen op een blanco stembriefje of onthouding. Dit kan ook door middel van een gezamenlijk stembiljet met daarop voorgedrukt de namen van de kandidaten.

Artikel 29 - De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen (wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn) is het voorstel verworpen, behalve in de gevallen zoals bepaald in artikel 28 van dit reglement.

HOOFDSTUK 9: NOTULEN / ZITTINGSVERSLAGEN

Artikel 30 - §1. - De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278 van het Decreet Lokaal Bestuur. De notulen van de gemeenteraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de raadsvoorzitter en de algemeen directeur.

§2. – Het zittingsverslag, overeenkomstig artikel 278 Decreet Lokaal Bestuur, wordt vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad.

§3. Een raadslid mag geen eigen opnames gebruiken om bepaalde uitspraken te bewijzen of om aan te tonen dat bepaalde tussenkomsten niet plaatsvonden. Enkel de notulen en het zittingsverslag kunnen daarvoor het bewijs leveren.

Artikel 31 - §1 - De notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.

Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming vermelden de notulen hoe elk raadslid heeft gestemd. Van deze laatste verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit.

§2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.

Zoals vermeld in artikel 30§2 van dit reglement wordt het zittingsverslag vervangen door een audio-opname.

Een raadslid kan vragen om na een eventuele stemming over een punt een beknopte rechtvaardiging van zijn stemgedrag mee te delen.

§3. - Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 28 van het Decreet Lokaal Bestuur in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen audio-opname gemaakt.

Artikel 32 - §1. - De notulen en de audio-opname van de vorige vergadering worden, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht kalenderdagen voor de vergadering ter beschikking gesteld van de raadsleden via digitale weg.

§2. - Elk raadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

Dit wordt behandeld tijdens het eerste agendapunt van de vergadering.

Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de raadsvoorzitter en de algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering.

§3. - Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht worden de notulen staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de raadsleden en de algemeen directeur ondertekend.

HOOFDSTUK 10: ONDERTEKENING

Artikel 33 – §1. - De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot en met 283 van het Decreet Lokaal Bestuur.

§2. – De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279 §1 tot en met §5 van het Decreet Lokaal Bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het Decreet Lokaal Bestuur.

HOOFDSTUK 11: FRACTIES

Artikel 34 - Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in artikel 36, §2 van het Decreet Lokaal Bestuur.

HOOFDSTUK 12: RAADSCOMMISSIES

Artikel 35 - De gemeenteraad richt drie commissies op die zijn samengesteld uit telkens 11 raadsleden. Zij hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald:

1ste commissie: algemeen, financieel en technisch beleid:

 • algemeen beleid, personeelsbeleid, wettelijke bevoegdheden (o.a. veiligheid, burgerzaken), landbouw, polders en waterwegen, communicatie;
 • financiën en begroting, economaat, ruimtelijke ordening en stedenbouw, informatica ICT-beleid;
 • lokale economie, tewerkstelling, sociale economie;
 • markten (ook jaarmarkten) en foren;
 • openbare werken, rioleringen, huisvesting, groenvoorziening;
 • verkeer, mobiliteit, fietspaden/fietsbeleid;
 • begraafplaatsen;
 • afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente.

2de commissie: milieu en vrije tijd:

 • milieu en zwerfvuil;
 • dierenwelzijn;
 • cultuur
 • jeugd;
 • sport en recreatie;
 • toerisme, feestelijkheden;
 • erfgoed en patrimonium (archief);
 • participatie (wijkraden);
 • onderwijs.

3de commissie: sociaal beleid (onverminderd de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau):

 • OCMW;
 • welzijn;
 • seniorenbeleid;
 • armoedebeleid;
 • kinderopvang;
 • ontwikkelingssamenwerking;
 • gelijke kansenbeleid;
 • gezondheid en ziektepreventie.

De gemeenteraad kan geen eigen bevoegdheden overdragen aan de raadscommissies.

Artikel 36 - §1. - De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de raadsvoorzitter. Als de raadsvoorzitter voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.

Er dient naar gestreefd te worden om van elke fractie minstens één vertegenwoordiger zitting te laten hebben in elke commissie, al dan niet met stemrecht.

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie als vermeld in artikel 37 van het Decreet Lokaal Bestuur kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.

§2. - Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen.
Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.

Artikel 37 - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie.

De voorzitter wordt aangewezen door de leden van de gemeenteraadscommissie.

Artikel 38 - §1 - De commissies worden door het college van burgemeester en schepenen bijeengeroepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek via de gemeentelijke website.

§2. - De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

§3. - De vergaderingen van de commissies zijn openbaar (en zijn in principe te volgen via livestream), behalve als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de commissie met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

De vergaderingen over de beleidsrapporten, vermeld in artikel 249 Decreet Lokaal Bestuur, zijn in elk geval openbaar.

§4. - De besloten vergadering kan alleen plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, alleen met dat doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende commissie. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, alleen met dat doel, worden onderbroken.

§5. – In principe wordt in een gemeenteraadscommissie niet gestemd over de behandelde onderwerpen. Mocht dit desgevallend toch aan de orde zijn, dan zijn de stemmingen in de gemeenteraadscommissie niet geheim.

In afwijking van het eerste lid wordt geheim gestemd indien desgevallend een individuele persoon het voorwerp zou zijn van de stemming.

Onder voorbehoud van het tweede lid stemmen de leden van de commissie mondeling.

De voorzitter van de gemeenteraadscommissie stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.

§6. – De raadsleden kunnen, zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. Deze raadsleden hebben echter geen recht op presentiegeld.

§7. – In de loop van de vergadering van de commissie, tekenen de leden van de commissie een aanwezigheidslijst.

§8. - De functie van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer ambtenaren van de gemeente of van het OCMW, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.
Bij voorkeur wordt het secretariaat inclusief de verslaggeving van een commissie waargenomen door een of twee ambtenaren uit de diensten die het meest betrokken zijn bij deze commissie. De secretaris van een commissie maakt binnen de tien werkdagen na de commissie een beknopt verslag op en bezorgt dit samen met de aanwezigheidslijst aan het secretariaat van de gemeente.

HOOFDSTUK 13: VERGOEDINGEN

Artikel 39 - Aan de raadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de gemeenteraad;
2° de gemeenteraadscommissies, voor zover zij er deel van uitmaken conform artikel 37, §5 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 40 - Het bedrag van het presentiegeld wordt bij een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit vastgesteld.

Artikel 41 - De raadsleden hebben op het gemeentehuis toegang tot telefoon en internet.

Raadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen terugvorderen van het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken.

De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s.

De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in overleg met de vormingsambtenaar, en worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Terugbetaling van bijkomende kosten veroorzaakt door een specifieke gezinssituatie wegens aanwezigheid op een raads- of commissievergadering, is mogelijk. Een verzoek tot terugbetaling met verantwoordingsstukken kan worden ingediend bij de algemeen directeur.

Verplaatsingskosten van raadsleden buiten het grondgebied van de gemeente, noodzakelijk voor de uitoefening van hun mandaat, worden door het gemeentebestuur terugbetaald na voorlegging van bewijsstukken, op basis van de wettelijk vastgestelde tarieven.

Artikel 42 - De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de raadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de raadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.

HOOFDSTUK 14: VERZOEKSCHRIFTEN AAN DE GEMEENTERAAD EN ANDERE ORGANEN

Artikel 43 - §1. - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.

§2. - De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan terecht, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling. Een verzoekschrift dat duidelijk tot de bevoegdheid van het openbaar centrum maatschappelijk voor welzijn behoort, wordt overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§3. - Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel ontvankelijk is.

Artikel 44 - §1. - Is het verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de raadsvoorzitter het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het verzoekschrift minstens 14 kalenderdagen voor de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

§2. - De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

§3. - De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§4. - Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de eerste bespreking in dit orgaan, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

HOOFDSTUK 15: DIGITALE ZITTINGEN

Algemene modaliteiten

Artikel 45 – §1. De modaliteiten inzake hybride/digitale vergaderingen zoals vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen dienen gevolgd te worden.

§2. Als er zich tijdens de vergadering technische problemen voordoen, waardoor de vergadering niet meer via een livestream te volgen is, kan de raad geen rechtsgeldige besluiten meer nemen. Er dient dan ofwel te worden gewacht tot de livestream terug beschikbaar is ofwel een andere datum vastgelegd te worden waarop verder vergaderd kan worden.

Artikel 46 - §1. Bij een digitale raadsvergadering heeft ieder raadslid afzonderlijk toegang tot de beraadslaging en de stemming. De leden die digitaal deelnemen aan de vergadering, volgen de zitting via een audiovisuele verbinding.

§2. - Minstens in die gevallen waarin de vergadering van de raad in digitale of hybride vorm plaatsvindt, zal de vergadering van de raad live te volgen zijn via streaming. De beelden blijven eigendom van het lokaal bestuur. De besloten vergadering wordt niet gestreamd.

Digitale/hybride gemeenteraadscommissie

Artikel 47 - Mits akkoord van de fractieleiders kunnen de commissies digitaal of hybride vergaderen

Uitzonderlijke omstandigheden volledig digitale raadszitting

Artikel 48 - §1. Tijdens een federale crisisfase beslissen raadsvoorzitter en burgemeester samen over de wijze van vergaderen (digitaal of hybride volgens de voorwaarden in dit reglement).

§2. Wanneer de aangewezen vergaderlocatie onverwacht fysiek niet toegankelijk is, beslissen raadsvoorzitter en burgemeester samen over de wijze van vergaderen (digitaal of hybride volgens de voorwaarden in dit reglement).

§3. Wanneer een dringend noodzakelijk beslissing van de raad nodig is in de zin van artikel 23 Decreet Lokaal Bestuur en 3/4 van de raadsleden (afgerond naar boven) daar vooraf mee akkoord gaat, kan de voorzitter voorstellen om een digitale raadsvergadering te laten doorgaan. De voorzitter stuurt een e-mail naar alle raadsleden met de vraag om akkoord te gaan om digitaal te vergaderen. Deze e-mail bevat naast de voorziene dag, tijdstip en agenda van de eventuele vergadering minstens een toegelicht voorstel van beslissing waarbij de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd wordt. Van zodra 3/4 van de raadsleden (afgerond naar boven) positief geantwoord heeft via e-mail stelt de voorzitter de uitzonderlijke omstandigheid vast en volgt de officiële oproeping.

§4. Tijdens de vergadering kan de voorzitter op eigen initiatief of op de vraag van een raadslid voorstellen om de vergadering te schorsen en op de volgende avond met de resterende agendapunten digitaal verder te zetten. Het voorstel wordt enkel aangenomen met het akkoord van 3/4 van de raadsleden (afgerond naar boven). Voor de digitaal verdergezette fysieke vergadering gelden, behoudens de specifieke bepalingen over digitaal vergaderen, de gewone regels uit het Decreet Lokaal Bestuur en dit huishoudelijk reglement.

Uitzonderlijke omstandigheden hybride raadszitting

Artikel 49 - §1. Volgende personen kunnen digitaal deelnemen aan de fysieke vergadering van de gemeenteraad:

1° het raadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de fysieke vergaderingen van de gemeenteraad en de vergadering digitaal wenst bij te wonen. Hij richt daarvoor een schriftelijk verzoek aan de raadsvoorzitter. Bij het verzoek tot digitaal bijwonen van de vergadering wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Bij het verzoek tot digitale deelname om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd;

2° het raadslid dat de raad digitaal wenst bij te wonen omwille van de geboorte of adoptie van een kind. Dat gemeenteraadslid kan op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de raadsvoorzitter, de raad digitaal bijwonen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt die periode verlengd met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid de vergaderingen wel fysiek gevolgd heeft tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaat. Bij de geboorte of de adoptie van een meerling kan de periode van digitale deelneming verlengd worden met een periode van maximaal twee weken op verzoek van het gemeenteraadslid;

3° het raadslid dat door palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid gedurende minimaal twaalf weken niet fysiek aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en digitaal aan de raad wenst deel te nemen. Hij richt daarvoor aan de raadsvoorzitter een schriftelijk verzoek, waarbij een verklaring op erewoord gevoegd is waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld.

Het raadslid bezorgt zijn vraag en het bewijsstuk ten laatste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de raadsvoorzitter en aan de algemeen directeur.

§2. Een raadslid dat tijdens een raadsvergadering in quarantaine of isolatie zit op basis van de coronamaatregelen of andere gezondheidsmaatregelen/veiligheidsmaatregelen zoals bepaald door een hogere overheidsinstantie kan digitaal deelnemen aan de fysieke raadsvergadering. Het raadslid bezorgt daartoe ten laatste 4 uur voor aanvang van de vergadering een schriftelijke verklaring op eer aan de voorzitter van de raad en aan de algemeen directeur.

Quorum

Artikel 50 - §1. Raadsleden die op digitale wijze deelnemen tekenen geen aanwezigheidslijst – evenwel controleert de raadsvoorzitter hun aanwezigheid. De raadsleden loggen in onder hun eigen naam (met eventueel vermelding van hun fractie), zodat hun namen eveneens in de notulen vermeld kunnen worden. Zij laten hun camera aanstaan gedurende de hele vergadering. Bij technische problemen brengen zij de raadsvoorzitter hiervan op de hoogte.

§2. Raadsleden die evenwel tijdelijk even weggaan van de camera melden dit aan de raadsvoorzitter, evenals wanneer ze terugkeren. Wanneer raadsleden die normaal in beeld zouden moeten zijn niet voor de camera blijken te zitten, en daarover niets gemeld hebben, dan wordt aangenomen dat ze de vergadering definitief verlaten hebben.

Wijze van stemmen

Artikel 51 - §1. Publieke stemmingen tijdens een digitale vergadering: hiervoor wordt een door het gemeentebestuur aangeduide tool gebruikt. De raadsleden stemmen conform de richtlijnen van de raadsvoorzitter. De voorzitter controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk kenbaar.

§2. Publieke stemming voor digitale deelnemers aan een hybride vergadering: raadsleden die digitaal deelnemen aan de fysiek vergadering stemmen conform de richtlijnen van de raadsvoorzitter of op dezelfde wijze als de raadsleden die fysiek deelnemen, zoals voorzien in artikelen 29/30 van dit huishoudelijk reglement. Digitaal deelnemende raadsleden stemmen pas nadat de fysieke aanwezigen hun stem hebben uitgebracht. De voorzitter controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk kenbaar.

§3. Anonieme stemming: hiervoor wordt een door het gemeentebestuur aangeduide tool gebruikt. De raadsleden stemmen anoniem via een digitaal platform om stemformulieren op te maken en de stemming op te volgen, en waarbij de anonimiteit van de stemmers wordt gegarandeerd. De voorzitter controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk bekend.

Indien bij het afsluiten van de stemming door de voorzitter het aantal stemmen niet overeenstemt met het aantal deelnemers aan de vergadering, wordt de stemming als ongeldig beschouwd en wordt tot een nieuwe stemming overgegaan. Komt het aantal stemmen na de tweede stemming nog niet overeen met het aantal deelnemers, dan worden deze genotuleerd als ‘x-aantal aanwezigen namen niet deel aan de stemming’.

HOOFDSTUK 16: SLOTBEPALINGEN

Artikel 52 - Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.

Artikel 53 - De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.

Artikel 54 - Andere bepalingen van voorliggend reglement, die ingevolge latere wijzigingen aan het Decreet Lokaal Bestuur en het Besluit van de Vlaamse Regering inzake voorwaarden digitaal en hybride vergaderen, niet meer overeenkomstig het Decreet/Besluit zouden zijn, worden verondersteld te zijn aangepast, desgevallend vervallen, overeenkomstig het Decreet/Besluit. Hetzelfde geldt ingeval van latere wijzigingen aan andere toepasselijke wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen.