Terug
Gepubliceerd op 15/10/2021

Besluit  college van burgemeester en schepenen

di 12/10/2021 - 15:30

College van burgemeester en schepenen - huishoudelijk reglement - aanpassing - voorzien in mogelijkheid digitaal/hybride zittingen - goedkeuring - besluit

Aanwezig: Herman Vijt, burgemeester-voorzitter
Jan De Graef, Tom Vermeire, Luk De Mey, Koen Mettepenningen, Lotte Peeters, Ann Verschelden, schepenen
André Reuse, algemeen directeur

REGELGEVING:

 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 54 dat bepaalt dat het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen minstens de regeling met met betrekking tot digitaal of hybride vergaderen vaststelt.
 • Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2020 waarbij het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd.
 • Het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot het digitaal vergaderen van de beleidsorganen.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 met betrekking tot het digitaal of hybride vergaderen lokale besturen.

OVERWEGINGEN:

 • Het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot het digitaal vergaderen van de beleidsorganen en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 met betrekking tot het digitaal of hybride vergaderen lokale besturen bepalen dat het huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen bepalingen dient op te nemen met betrekking tot het digitaal/hybride vergaderen.
 • Via onderstaande aanpassingen wordt voorzien voorzien in de mogelijkheid tot digitaal vergaderen:
  • Toevoeging bij onderdeel over stemming: extra paragraaf:
   Artikel 21

   […]
   §8. Bij digitaal/hybride stemmen maken de leden van de vergadering hun stem kenbaar via het daartoe beschikbare platform. De voorzitter controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk bekend.
  • Aanpassing onderdeel “digitaal college”:
   Artikel 29 - §1.
   Het college houdt een digitaal/hybride college op de dagen en uren die het bepaalt. Het digitaal/hybride college verloopt via het mobiele platform of via de op dat ogenblik gangbare middelen van de gemeente Hamme. (Artikel 29§1 wordt artikel 29).
   §2.
   De agenda en de notulen vermelden uitdrukkelijk dat het om een digitaal/hybride college gaat. (§2 wordt artikel 30)
   Artikel 30 -
   Alle leden van het college moeten akkoord gaan dat de agendapunten bij elektronische vergadering digitale/hybride zitting worden afgehandeld ten einde de collegialiteit te verzekeren. Van zodra een lid van het college aangeeft dat een punt ter bespreking gebracht moet worden, wordt dit punt verdaagd naar een volgende zitting van het college. (Schrapping huidige inhoud artikel 30)

BESLUIT:

Artikel 1: Keurt goed het huishoudelijk reglement college van burgemeester en schepenen zoals hieronder beschreven.

Artikel 2: Het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd in zitting van 22 december 2020 wordt opgeheven.

BIJEENROEPING COLLEGE

Gewone vergadering

Artikel 1 - §1. Het college van burgemeester en schepenen vergadert, behoudens andersluidende bepalingen, elke dinsdagmiddag, normaliter in het gemeentehuis. Daarnaast vergadert het college zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

§2. – De oproeping wordt verzonden via e-mail.

§3. - Het lid van het college dat niet (tijdig) aanwezig kan zijn op een vergadering deelt dit zo snel mogelijk mee aan de burgemeester en/of de algemeen directeur en/of het secretariaat (het secretariaat meldt de afwezigheden in elk geval aan de burgemeester en de algemeen directeur). Tevens delen de leden van het college hun vakantieplanning tijdig mee.

Buitengewone vergadering

Artikel 2 - §1. - De burgemeester kan in spoedeisende gevallen buitengewone vergaderingen bijeenroepen, op de dag en het uur die hij bepaalt.

§2. - In geval van een spoedeisende buitengewone vergadering worden de leden van het college uiterlijk één uur voor de vergadering per e-mail opgeroepen via de dienst secretariaat, met vermelding van de agenda via digitale weg, concreet via het digitale platform of via de op dat ogenblik gangbare middelen van de gemeente Hamme.

§3. - Het lid van het college dat niet (tijdig) aanwezig kan zijn op een buitengewone vergadering deelt dit onmiddellijk mee aan de burgemeester en/of de algemeen directeur en/of het secretariaat (het secretariaat meldt de afwezigheden in elk geval aan de burgemeester en de algemeen directeur.

AGENDA VAN HET COLLEGE

Toevoegen van agendapunten

Artikel 3 - Zowel personeelsleden als leden van het college kunnen punten aan de agenda toevoegen.

Collegeleden voegen agendapunten aan de agenda steeds toe via de bevoegde dienst/ambtenaar.

Artikel 4 - §1. - De agendapunten dienen vooraf besproken te worden tussen de bevoegde leden van het college en de relevante diensten. Deze agendapunten worden voldoende gestoffeerd met alle noodzakelijke informatie (zodat het college een gefundeerde beslissing kan nemen), inclusief de benodigde adviezen.

§2. – Agendapunten dienen zoveel als mogelijk een ontwerp van beslissing te vatten.

Artikel 5 - De agenda wordt, behoudens andersluidende afspraken, afgesloten op vrijdag om 11u00.

Artikel 6 - Voor de zittingen op een ander tijdstip wordt het tijdstip van afsluiten van de agenda bepaald door het college in overleg met de algemeen directeur.

Toevoegen van extra agendapunten

Artikel 7 - De extra agenda wordt, behoudens andersluidende afspraken, afgesloten op dinsdag 11u00. Extra agendapunten dienen evenwel zoveel als mogelijk vermeden te worden.

Artikel 8 - Een lid van het college kan een agendapunt ter zitting toevoegen, enkel in geval van hoogdringendheid.

Bijlagen

Artikel 9 - De agenda, de ontwerpbesluiten, de adviezen en de nodige bijlagen kunnen door de leden van het college geraadpleegd worden via het digitale platform.

Artikel 10 - Documenten die

 • niet digitaal kunnen worden aangeleverd en die te groot of te zwaar zijn om in te scannen of te kopiëren,
 • of waarvan het scannen/kopiëren een onredelijk lange tijd in beslag zou nemen,
 • of omwille van technische defecten niet digitaal aangeleverd kunnen worden,

worden niet op het digitale platform geplaatst maar uitzonderlijk aangeleverd op papier.

Uitgewerkte besluiten

Artikel 11Wanneer agendapunten een uitgewerkt besluit dienen te bevatten (Z.A.B. – Zie Afzonderlijk Besluit) dienen deze “ZAB’s” ten spoedigste afgewerkt te worden, met onder andere het oog op de decretaal verplichte bekendmaking 10 dagen na het nemen van de beslissing door het college.

VOORZITTERSCHAP

Artikel 12 - De burgemeester zit het college van burgemeester en schepenen voor, en opent en sluit de vergaderingen.

Artikel 13 - Indien de burgemeester tijdelijk afwezig is, wordt hij vervangen door de eerste schepen, tenzij de burgemeester zijn bevoegdheid aan een andere schepen heeft opgedragen. Indien de eerste vervanger in de onmogelijkheid zou zijn om de vervanging waar te nemen, door een andere schepen in afnemende rangorde.

VERGADERING

Artikel 14 - Overeenkomstig artikel 104 van de nieuwe gemeentewet zijn de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen niet openbaar.

Artikel 15 - De leden van het college van burgemeester en schepenen en alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

Artikel 16 - Het college kan ambtenaren of deskundigen uitnodigen om toelichting te verschaffen bij bepaalde dossiers. Deze personen moeten echter de vergadering verlaten wanneer het college overgaat tot beraadslaging of beslissing.

AANWEZIGHEID EN STEMMING

Artikel 17 - Het college kan alleen beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de leden aanwezig is.

Artikel 18 - Het college beslist collegiaal .

Artikel 19 - De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Artikel 20 - Bij staking van stemmen verdaagt het college van burgemeester en schepenen de zaak tot een volgende vergadering. Als de meerderheid van het college van burgemeester en schepenen de zaak vóór de behandeling ervan echter spoedeisend heeft verklaard, is de stem van de voorzitter van het college beslissend. Hetzelfde geldt als er op twee achtereenvolgende vergaderingen over dezelfde zaak een staking van stemmen is.

In afwijking van het eerste lid van paragraaf 2 is het voorstel, in geval van staking van stemmen, verworpen, als het college optreedt als tuchtoverheid als vermeld in artikel 201, eerste lid van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 21 - §1. De stemmingen in het college zijn in principe niet geheim, behalve in gevallen die zouden zijn bepaald door het decreet lokaal bestuur.

§2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:

1° de mondelinge stemming,

2° de stemming bij handopsteking; bij zitten en opstaan of stemming via elektronisch uitgebrachte weg,

3° de geheime stemming.

§3. Voor elke benoeming in ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt een afzonderlijke stemming gehouden.

Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.

Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten.

Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur.

§4. Ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige collegeleden hierom verzoekt.

§5. De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt.

Nadat de voorzitter van het college het ontwerp van de stemming heeft omschreven vraagt hij achtereenvolgens welke raadsleden ja stemmen, neen stemmen of zich onthouden.

§6. Elk lid van het college kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.

§7. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.

§8. Bij digitaal stemmen maken de leden van de vergadering hun stem kenbaar via het daartoe beschikbare platform. De voorzitter controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag onmiddellijk bekend.

Artikel 22 - Het is voor een lid van het college verboden om deel te nemen aan de besprekingen zoals bepaald in artikel 27 van het decreet lokaal bestuur. Eveneens wordt een lid van het college uitgesloten van bepaalde activiteiten zoals bepaald in artikel 27 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 23 - Als het college overeenkomstig artikel decreet lokaal bestuur op eigen verantwoordelijkheid een voorgenomen verbintenis viseert of overeenkomstig artikel 272 decreet lokaal bestuur op eigen verantwoordelijkheid een bevel geeft tot betaling van een uitgave, wordt, op verzoek van een lid van het college, een verklaring over zijn stemgedrag in de notulen opgenomen.

NOTULEN

Artikel 24 - De notulen van de vergadering van het college worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig artikel 277 en 278 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 25 - Overeenkomstig artikel 104 van de nieuwe gemeentewet worden alleen de beslissingen opgenomen in de notulen en in het register van de beraadslagingen, en kunnen alleen die beslissingen rechtsgevolgen hebben.

Artikel 26 - De notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende gewone vergadering van het college van burgemeester en schepenen. Zij worden ondertekend door de burgemeester en de algemeen directeur.

Artikel 27 - De notulen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college van burgemeester en schepenen die volgt op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen waarop de notulen zijn goedgekeurd elektronisch verstuurd naar of ter beschikking gesteld van de leden van het college via het digitaal platform.

ONDERTEKENING

Art. 28 – §1.  De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot en met 283 van het decreet lokaal bestuur.

§2. – De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279 §1 tot en met §5 van het decreet lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet lokaal bestuur.

DIGITAAL COLLEGE

Artikel 29 -  Het college houdt een digitaal/hybride college op de dagen en uren die het bepaalt. Het digitaal/hybride college verloopt via het mobiele platform of via de op dat ogenblik gangbare middelen van de gemeente Hamme.

Artikel 30 - De agenda en de notulen vermelden uitdrukkelijk dat het om een digitaal college gaat.

Artikel 31 - De leden van het college dienen er voor in te staan dat de beslotenheid verzekerd wordt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32 - Leden van het college dienen het toestel dat zij gebruiken om op het digitale platform in te loggen voldoende af te schermen. Eveneens dienen zij hun wachtwoord dat toegang verschaft tot het digitale platform voldoende sterk en veilig te maken. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk.

Artikel 33 - §1. Voorliggend reglement dient te worden samen gelezen met alle relevante bepalingen van het decreet lokaal bestuur, al zijn ze hier niet expliciet opgenomen.

§2. De bepalingen van voorliggend reglement, expliciet overgenomen uit het decreet lokaal bestuur, zullen bij wijziging van dit decreet automatisch worden verondersteld als zijnde aangepast.

Artikel 34 – In uitzonderlijke omstandigheden kan van bepaalde regels, mits motivering, afgeweken worden, voor zover toegelaten door het decreet lokaal bestuur of andere toepasselijke wetgeving.