Terug
Gepubliceerd op 21/12/2021

Besluit  raad voor maatschappelijk welzijn

wo 15/12/2021 - 20:00

Meerjarenplanaanpassing 4 2020-2025 - vaststelling deel OCMW - besluit

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen elk over hun deel van het beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Het overzicht van de kredieten met betrekking tot de budgettaire entiteit OCMW is terug te vinden op pagina 63 van het document ‘GR20201215_MJPA4’ in bijlage.


REGELGEVING:

  • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december 2018, titel 4 in het bijzonder.
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018.
  • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018.

OVERWEGINGEN:

  • Het ontwerp van de strategische nota, de financiële nota en de toelichting van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De bespreking door het managementteam in zitting van 29 november 2021 van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De besprekingen door de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau betreffende de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De bespreking door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau in zitting van 30 november van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025.
  • De toelichting van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 in vergadering van de gezamenlijke raadscommissie van 8 december 2021.
Publieke stemming
Aanwezig: Jan Laceur, Herman Vijt, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, François Van den Broeck, André Raemdonck, Tom Vermeire, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, Natalie Vastmans
Voorstanders: Jan Laceur, Herman Vijt, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, An Geerinck, Lotte Peeters, Jan De Graef, François Van den Broeck, André Raemdonck, Tom Vermeire, Jan Rosschaert, Christel Vanhoyweghen
Onthouders: Frans Van Gaeveren, Tom Waterschoot, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 10 onthoudingen

BESLUIT:

Artikel 1: Het gedeelte van de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 dat betrekking heeft op het OCMW, met een aanpassing van de kredieten van boekjaar 2021 en de beginkredieten van 2022, wordt vastgesteld.

Artikel 2: Kennisgeving van de goedkeuring door de OCMW Raad aan de Gemeenteraad.