Terug
Gepubliceerd op 22/09/2021

Besluit  gemeenteraad

wo 15/09/2021 - 20:00

GKS Ondersteboven - schoolreglement - goedkeuring - besluit

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: Tom Waterschoot, gemeenteraadslid

Neemt akte van de wijziging van het schoolreglement van de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven voor het schooljaar 2021-2022. GKS Ondersteboven bundelt alle afspraken in het schoolreglement.

De reglementen zijn gewijzigd conform de richtlijnen van OVSG en werden doorgevoerd naar aanleiding van een wijziging in het onderwijsdecreet.

De belangrijkste aanpassing is de verplichte taaltest, die zal afgenomen worden begin derde kleuterklas. Er is trouwens sinds vorig schooljaar al leerplicht voor derdeklassers. Er is ook een aanpassing van de lijst met infectieziekten, die moeten gemeld worden bij het CLB. Tenslotte is er het recht op levensbeschouwelijk onderricht voor leerplichtige kleuters.

De voorgestelde aanpassingen werden overlegd op de schoolraad van 4 juni 2021 en besproken op het college van burgemeester en schepenen van 24 augustus 2021.

REGELGEVING:

 • Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172 quinquies.
 • De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement.
 • De aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs.
 • De ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs.
 • Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald de artikelen 40 en 41 met betrekking tot de bevoegdheden van de gemeenteraad.
 • Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018.

OVERWEGINGEN:

 • Een schoolbestuur dient voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement op te stellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
 • Meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure. GKS Ondersteboven bundelt alle afspraken in het schoolreglement en een infobrochure.
 • De beginselverklaring neutraliteit maakt ook deel uit van het schoolreglement.
 • Het overleg van de wijzigingen op de digitale schoolraad van 4 juni 2021.
 • De vorige versie van het schoolreglement voor de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven, zoals goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 9 september 2020 is aan actualisatie toe.
 • De besprekingen in het college van burgemeester en schepenen in zitting van 24 augustus 2021.
 • De belangrijkste aanpassing is de verplichte taaltest, die zal afgenomen worden begin derde kleuterklas. Er is trouwens sinds vorig schooljaar al leerplicht voor derdeklassers. Er is ook een aanpassing van de lijst met infectieziekten, die moeten gemeld worden bij het CLB. Er is ook het recht op levensbeschouwelijk onderricht voor leerplichtige kleuters.
Publieke stemming
Aanwezig: Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, André Reuse
Voorstanders: Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, François Van den Broeck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen
Onthouders: Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke
Resultaat: Met 23 stemmen voor, 3 onthoudingen

BESLUIT:

Artikel 1: Het bestaande schoolreglement voor de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven, goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 september 2020, wordt opgeheven.

Artikel 2: Het bijgevoegde schoolreglement van toepassing op de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven wordt goedgekeurd.

Artikel 3: Het schoolreglement en de neutraliteitsverklaring worden bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie van de gemeentelijke kleuterschool Ondersteboven.