Terug gemeenteraad

Wed 24/11/2021 - 20:00 Digitaal

Openbaar

 • Als gevolg van artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur, dient de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van EVA vzw Toerisme Hamme te handelen “overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad”. Dit heeft als implicatie dat de agendapunten eerst dienen goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad.

  Agenda:

  1. Goedkeuring verslag algemene vergadering 04-05-2021

  2. Ontslagname lid & bestuurder:

  • Mireille Lanotte (namens NVA Hamme)
  • François Coen (namens Carnavalcomité Moerzeke-Kastel)

  3. Aanvaarding lid & aanstelling bestuurder:

  • Marleen Van Lysebetten (namens NVA Hamme)
  • Mario Van Mol (namens Carnavalcomité Moerzeke-Kastel)

  4. Goedkeuring begroting 2022

  Verder wordt de agenda aangevuld met enkele punten van informele aard.

 • Als gevolg van artikel 246 in het Decreet Lokaal Bestuur, dient de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van EVA vzw CC Jan Tervaert te handelen “overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad”. Dit heeft als implicatie dat de agendapunten eerst dienen goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad.

   

  Agenda:

  • Goedkeuring verslag d.d. 20-05-2021 (verslag in bijlage)
  • Ontslag Dhr. Luc Bouillon en aanstelling Dhr. Pat Vanderhaeghe tot mandaathouder.
  • Goedkeuring budget vzw CC Jan Tervaert 2022 (ontwerp in bijlage)
  • Programmering 22-23: Stand van zaken
  • DIJK92 stavaza
  • Varia en Rondvraag


 • Als gevolg van artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur, dient de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van EVA vzw Gemeentelijke sportcentra Hamme te handelen “overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad”. Dit heeft als implicatie dat de agendapunten eerst dienen goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad.

  Agenda:

  • Welkomstwoord door de voorzitter
  • Goedkeuring budget 2022
  • Mededelingen door de voorzitter
  • Varia
 • Als gevolg van artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur, dient de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van EVA vzw Dienst 112 Hamme te handelen “overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad”. Dit heeft als implicatie dat de agendapunten eerst dienen goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad. De volgende algemene vergadering vindt plaats op 13/12/2021.

  Agenda:

  • Goedkeuring vorig verslag
  • Budgetbespreking
  • Organiek reglement
  • Varia
 • Als gevolg van artikel 246 van het Decreet Lokaal Bestuur, dient de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van EVA vzw Ondernemend Hamme te handelen “overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad”. Dit heeft als implicatie dat de agendapunten eerst dienen goedgekeurd te zijn door de gemeenteraad.

  Agenda:

  • Goedkeuring vorig verslag
  • Goedkeuring jaarplanning 2022
  • Goedkeuring budget 2022
  • Varia
 • Het gemeentebestuur houdt persoonlijke informatie over haar inwoners bij in het bevolkingsregister. Dankzij de bevolkingsregisters beschikt het lokaal bestuur over een belangrijke informatiebron die dagelijks geconsulteerd kan worden in het kader van het beheer van het bevolkingsbestand.

  Voor de goede werking van de diensten van het lokaal bestuur was het aangewezen om een principieel besluit te nemen betreffende de consultaties van de bevolkingsregisters die voorzienbaar zijn en op geregelde tijdstippen voorkomen, maar waarbij de raadplegingen niet gebeuren in het kader van wettelijk of decretaal opgelegde taken. Het is dan niet meer nodig om bij elke aanvraag tot het bekomen van een personenlijst, aangevraagd in het kader van de uitvoering van lokale initiatieven, telkens een beslissing te laten nemen door het college van burgemeester en schepenen, aangezien dat middels dit besluit reeds is gebeurd.

  • In dit kader werd samen met de piva eGov een doelgroepenbeleid uitgewerkt, goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 oktober 2021.
  • In het kader van een brede informatiedoorstroom en democratische principes, werd door piva eGov voorgesteld om dit expliciet ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via aktename.

  Aldus wordt raadpleging bevolkingsregisters toegestaan voor:

  • recent ingeschreven inwoners om uitnodigingen te versturen voor de ontmoetingsdag voor nieuwe inwoners
  • jubilarissen (50, 60, 65, 70, 75, 80 jaar getrouwd) om felicitaties en uitnodiging i.v.m. bezoek en geschenk te versturen
  • +100 jarigen om felicitaties en uitnodiging i.v.m. bezoek en geschenk te versturen
  • 65-jarigen om uitnodigingen te versturen in verband met geplande festiviteiten
  • 75-plussers om door de seniorenconsulent gecontacteerd te worden zodat gericht kan gepeild naar financiële moeilijkheden en welbepaalde zorgnoden om op basis hiervan informatie te verstrekken over de verschillende vormen van hulp- en dienstverlening
  • vrijwilligers actief in de gemeente om uitnodigingen te versturen voor feestelijkheden, zoals nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersfeest...
  • kinderen van 2-3 jaar om informatie te verstrekken over alle kleuterscholen en de aanmeldingsprocedure binnen het Lokaal Overlegplatform basis-/secundair onderwijs (LOP)
  • kinderen van 5-6 jaar om informatie te verstrekken over alle lagere scholen en de aanmeldingsprocedure binnen het Lokaal Overlegplatform basis-/secundair onderwijs (LOP)
  • kinderen 11-12 jaar om informatie te verstrekken over alle middelbare scholen en de aanmeldingsprocedure binnen het Lokaal Overlegplatform basis-/secundair onderwijs (LOP)
  • pasgeborenen in het kader van het verstrekken van het geboortegeschenk en geboortepakket

  Deze lijst is limitatief.

  Als een nieuwe doelgroep moet worden toegevoegd kan de lijst worden uitgebreid middels een college- of gemeenteraadsbeslissing.

  Een occasionele raadpleging is eveneens mogelijk mits een gefundeerde collegebeslissing. In beide gevallen moet uit de beslissing duidelijk het doeleinde en het nagestreefde algemeen belang van de raadpleging blijken. Daarnaast moet uitdrukkelijk worden gemotiveerd dat het gebruik van de gegevens proportioneel is en dat er geen andere, minder privacygevoelige methoden voorhanden zijn om het beoogde doel te bereiken, zoals bijvoorbeeld: gewone communicatiekanalen (Haminfo, gemeentelijke website, sociale media, aanplakborden).

  De raadpleging mag niet het initiatief zijn van een of meerdere mandatarissen of personeelsleden.

 • De uitnodiging dd. 13 oktober 2021 vanwege Farys voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW ov die zal plaatsvinden op vrijdag 17 december 2021 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

  Agenda:

  1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
  3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
  5. Samenwerkingsverband De Watergroep - FARYS (cfr. artikel 472 DLB)
  6. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
  7. Statutaire benoemingen

   Varia

  Vertegenwoordiger: Jan De Graef - plaatsvervanger: Ann Verschelden

 • De uitnodiging dd. 22 oktober 2021 vanwege VERKO voor de bijzondere algemene vergadering op maandag 6 december 2021 om 18u30 in de maatschappelijke zetel te Dendermonde, Bevrijdingslaan 201.

  Agenda:

  1. Verwelkoming
  2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 18 van de statuten)
  3. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 8 juni 2021
  4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2022 en de daaraan verbonden begroting (als bijlage)
  5. Decreet Lokaal Bestuur: wijzigingen (als bijlage)
  6. Ontslag en benoeming
  7. Diversen
  Vertegenwoordigers:
  • Mieke De Keyser – plaatsvervanger Lien De Vos.
  • Lien De Vos – plaatsvervanger Mieke De Keyser.
  • Jan Laceur - plaatsvervanger Jan De Graef.
  • Jan Rosschaert - plaatsvervanger André Raemdonck.
 • De uitnodiging dd. 22 oktober 2021 vanwege DDS voor de bijzondere algemene vergadering op maandag 6 december 2021 om 20u15 in de maatschappelijke zetel te Dendermonde, Bevrijdingslaan 201.

  Agenda:

  1. Verwelkoming
  2. Aanduiden van een secretaris en twee stemopnemers (art. 17 van de statuten)
  3. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 8 juni 2021
  4. Bespreking van het voorstel van activiteiten voor het werkjaar 2022 en de daaraan verbonden begroting (als bijlage)
  5. Decreet Lokaal Bestuur: wijzigingen
  6. Ontslag en benoeming
  7. Diversen

  Vertegenwoordigers:

  • Jan Ketels – plaatsvervanger Herman Vijt
  • Herman Vijt – plaatsvervanger Jan Ketels
  • François Van den Broeck  – plaatsvervanger Jan De Graef
  • Jan Rosschaert – plaatsvervanger André Raemdonck
 • De algemene vergadering Blijdorp gaat door op 21 december 2021 om 18u30 via TEAMS.

  Agenda:

  1. Aanduiding stemopnemers
  2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (23/06/2021)
  3. Beslissing rond kapitaalsverhoging - zie bijlage
  4. Goedkeuring begroting 2022 - zie bijlage
  5. Stand van zaken masterplan
  6. Varia

  Vertegenwoordiger: Kurt De Graef - plaatsvervanger François Van den Broeck.

 • De huidige convenant tussen het gemeentebestuur en vzw Habbekrats loopt eind dit jaar af. Om hun werking te kunnen blijven garanderen dient er dus een nieuwe samenwerkingsconvenant afgesloten te worden. Deze is opgesteld op basis van de huidige convenant en besproken met vertegenwoordigers van vzw Habbekrats op 11 oktober 2021

  Er werden enkele wijzigingen doorgevoerd gebaseerd op de huidige tendensen binnen de jeugdsector en afgestemd op het meerjarenplan. Er wordt tevens voorgesteld om de looptijd van het beleidsplan (2022 -2025) van vzw Habbekrats te volgen om hun werking te waarborgen en hun beleidsplan in de voorziene periode te kunnen laten uitvoeren.

  De algemene vergadering van de jeugdraad heeft gunstig advies verleend in de zitting van 29 oktober 2021.

  Doorgevoerde wijzigingen:

  • Bij de vertegenwoordiging werd de titel van gemeentesecretaris vervangen door algemeen directeur.

  • Artikel 1:
   • Aangepast conform de huidige meerjaren- en beleidsplannen. 

  • Artikel 4:
   • Habbekrats biedt avontuurlijke en educatieve kampen aan in de weekends en schoolvakanties voor zijn doelgroep.
   • Habbekrats motiveert de Hamse jongeren om deel te nemen aan het voorziene kampaanbod.
   • Habbekrats zorgt jaarlijks voor een activiteit in alle verschillende deelgemeenten. (Moerzeke, Kastel, Zogge, Sint-Anna) 
  • Artikel 5:
   • "Het organiseren van minstens 1 multidisciplinair overleg met actoren die ook werkzaam zijn voor de doelgroep" geschrapt aangezien dit nu valt onder het luik welzijn.
   • "Het bijwonen van de vergaderingen van het LOP – secundair onderwijs" geschrapt aangezien dit nu valt onder het luik welzijn.
  • Artikel 6:
   • " Pleintjes- en wijkwerking: De opdrachthouder rapporteert de tendensen, noden en problematieken op de pleintjes aan de betrokken diensten. " Aangepast naar huidige werking, dit zorgt voor rapportering van verschillende pleintjes, ipv toespitsing op 1 plein/jaar. 
  • Artikel 15:
   • Aanpassing huidig beleidsplan
   • Schrapping van 'deelrapport over het toegewezen werkterrein'
 • Voorliggende samenwerkingsovereenkomst betreft de geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Habbekrats en het lokaal bestuur, inzake het versterken van de maatschappelijke begeleiding van kwetsbare kinderen en jongeren  met bijzondere aandacht voor hun emotioneel en mentaal welbevinden. Dit ter uitvoering van het Armoedebestrijdingsplan Hamme 2020 – 2025 en meer in het bijzonder: doelstelling 3.1 - kwetsbare kinderen en jongeren verdienen onze speciale aandacht.

  Naast het bestaande vrijetijdsaanbod dat binnen vzw Habbekrats wordt aangeboden werd met deze samenwerkingsovereenkomst ook maatschappelijke hulpverlening voorzien voor kwetsbare kinderen die in de huidige coronatijd extra zorg nodig hebben.

  In de overeenkomst werden verschillende te realiseren doelen en acties opgenomen.

  De samenwerkingsovereenkomst loopt van 1/1/2021 tot 31/12/2021. Op basis van het eindverslag zal gekeken worden hoe de bestaande hulpverlening nog beter kan worden afgestemd op de doelgroep kwetsbare kinderen.

  Dit project wordt betoelaagd via de coronamiddelen inzake armoedebestrijding, actie 1383.

 • De Aartstraat is gelegen binnen de bebouwde kom, standaard snelheidsregime. Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat. De hoofdopdracht in deze is het inrichten van een bijkomende parkeerplaats voor personen met een handicap na de toegang tot het woonerf, over een afstand van 6m.

 • De schoolsite De Ring is gelegen op de hoek van de Kerkstraat met De Ring. De percelen zijn gelegen in het plangebied van het gemeentelijk RUP Centrum binnen een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De gebouwen zijn eveneens opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.
  De school wil de site verkopen om verderop in de straat een andere vestiging te versterken. Er werd een koper gevonden voor de site, die hier een woonproject wilt ontwikkelen.
  De projectontwikkelaar wil een aantal meer ingrijpende werken uitvoeren (vervangen van dakvolumes, bijkomende volumes,...), die niet vergunbaar zijn op basis van het uitvoeringsbesluit op de zonevreemde functiewijzigingen.

  Er kan volgens de omgevingsambtenaar toepassing gemaakt worden van de afwijkingsbepaling beschreven in artikel 4.4.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (handelingen van algemeen belang) en artikel 2, 7° van het uitvoeringsbesluit tot aanwijzing van de handelingen van algemeen belang.
  In de omzendbrief RO 2017/01 wordt dit verder toegelicht en wordt gesteld dat er sprake moet zijn van een institutioneel of conventioneel samenwerkingsverband tussen de partners.  Bij conventionele samenwerking volstaat een convenant (administratieve overeenkomst) tussen publieke actoren, bv. op het vlak van het binnen een ontwikkelingsproject in te richten maatschappelijk vastgoed, de toewijzing van te creëren woningen aan specifieke doelgroepen, enzovoort.

  Het college besprak de ontwikkelingsmogelijkheden van de site in haar zitting van 25/06/2019 en ging er principieel mee akkoord dat er tussen de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur afspraken zullen gemaakt worden over de doelgroep die gehuisvest zal worden in het project. Daarnaast wil het bestuur ook dat er onderzocht wordt of er nieuwe samenlevingsvormen (co-housing,...), mobiliteitsaspecten, culturele en sportbeleving en lokale handel kunnen ingepast worden in de site, conform het bestuursakkoord, en of er mogelijkheden kunnen voorzien worden voor gedeelde mobiliteit. Er dient, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, daartoe een convenant te worden opgemaakt. Het project werd besproken op het lokaal woonoverleg van 24/10/2019 en werd daar positief onthaald.
  Het college besliste in haar zitting van 24/11/2020 dat er beroep kan gedaan worden op een gespecialiseerd bureau voor de opmaak van een convenant.
  Op 9/12/2020 vond een overleg plaats tussen de ontwikkelaar, afdeling vergunningen en het gemeentebestuur. In dit overleg werden de krijtlijnen uitgezet voor de opmaak van een dergelijke convenant:

  • In het project worden nieuwe woonvormen, vormen van ondersteunend wonen (‘generatiewonen’,…) en verschillende vormen van gemeenschappelijk ruimtes geïntegreerd (gemeenschappelijke buitenruimtes, moestuinen, …).
  • Er wordt minimaal 1 deelwagen voor de bewoners van het project voorzien en minimaal 1 deelwagen voor de gemeenschap. De ontwikkelaar dient er zich tevens toe te verbinden om een infrastructuur voor deelfietsen te voorzien.
  • Men dient een laadpaal voor elektrische wagens in de ondergrondse parking te voorzien.
  • De projectontwikkelaar dient te onderzoeken of de voorziene moestuinen en het buurtpaviljoen ook voor de ruimere buurt een meerwaarde kan betekenen.
  • De projectontwikkelaar dient er voor te zorgen dat de projectsite publiek doorwaadbaar is voor fietsers en voetgangers.

  Advocatenkantoor Truyens heeft de opmaak van de convenant behartigd.

  De gemeenteraad wordt gevraagd de convenant goed te keuren.

 • In het kader van het armoedebeleid en de zorg voor kwetsbaren tijdens de pandemie vraagt de bestrijding van kinderarmoede onze bijzondere aandacht.

  Door de huidige gezondheidscrisis worden gezinnen ook getroffen door neveneffecten (werkverlies, ...), die vaak zware financiële gevolgen hebben. Gezinnen met kinderen hebben het dan extra zwaar.

  Brooddozen met één sneetje brood of een stuk koude pizza: lang niet alle leerlingen verlaten de schoolrefter met een goed gevulde maag. Gezonde en evenwichtige voeding is nochtans een belangrijke drempel voor gelijke onderwijskansen, want het draagt bij tot een goede concentratie. Het gaat om meer dan enkel lege brooddozen. Zo merken we dat niet alle ouders het budget hebben om voedzaam eten mee te geven. Sommige kinderen moeten het doen met een koude hamburger of een snee brood zonder beleg. Fruit en groenten komen er niet aan te pas.

  Armoede is geen ver-van-ons-bedshow, het is vlakbij, in de klas van onze Hamse kinderen.

  Er wordt een beperkte subsidie gegeven aan de basisscholen in het kader van de actie ‘Brood(doos)nodig!’. Op basis van de bevindingen uit dit initiatief zal in het kader van het armoedebeleid worden bekeken hoe het lokaal bestuur hier structureel een antwoord kan op bieden in de toekomst.

 • Het betreft een punt aan de agenda geplaatst door raadslid Agnes Onghena, Groen.
  Zie in bijlage de e-mail en vragen.
  Dit punt en vragen worden toegelicht door Mustafa Tokgoz.

   

 • Het betreft een punt aan de agenda geplaatst door raadslid Agnes Onghena, Groen.
  Zie in bijlage de e-mail en vraag.
  Dit punt en vraag zal verder worden toegelicht door raadslid Agnes Onghena.