Terug gemeenteraad

Wed 16/06/2021 - 21:00 H@mbiance

Openbaar

 • Vanaf 16 juni gaan de raden terug fysiek door, weliswaar met een beperking van het aantal toeschouwers (20). Personeel en mandatarissen inbegrepen komt dit op een totaal van 50 personen. Er wordt gewerkt met registratie. De burgemeester nam hiertoe een burgemeestersbesluit op 7 juni 2021. De gemeenteraad dient dit burgemeestersbesluit te bekrachtigen. Het voorgaande burgemeestersbesluit (van 22 oktober 2020) dat digitale raden organiseerde werd door het nieuwe burgemeestersbesluit opgeheven.

 • Conform het decreet over het lokaal bestuur dient de algemeen directeur jaarlijks met betrekking tot organisatiebeheersing te rapporteren aan de gemeenteraad. Het rapport biedt een theoretisch luik omtrent organisatiebeheersing aan en een praktisch luik, opgesteld aan de hand van de Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale besturen. Deze Leidraad werd als kader gebruikt, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2014. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht de besturen te rapporteren uiterlijk voor 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam. Het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad, resp. de raad voor maatschappelijk welzijn.

  Een opvolgingsrapport, opgemaakt door Audit Vlaanderen en getiteld 'Resultaten opvolging aanbevelingen en rapportering organisatiebeheersing 2020', waar Audit Vlaanderen de opvolging van de aanbevelingen naging, werd reeds bezorgd aan de raadsleden op 19 maart 2021.

 • De gemeente en haar OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, een toelichting en bijkomende documentatie. De beleidsevaluatie werd op 8 juni aangepast naar een beleidsevaluatie op actieniveau, dit in overeenstemming met de richtlijnen van het toezicht.

  De gemeenteraad wordt gevraagd het deel van de jaarrekening voor de entiteit OCMW zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren en aansluitend de gezamenlijke jaarrekening 2020 van de gemeente en het OCMW vast te stellen.

  Het budgettair resultaat van het boekjaar 2020 bedraagt -9.678.885 €.
  Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar bedraagt 22.903.711 €.
  Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 11.806.310 €.
  De autofinancieringsmarge bedraagt 4.284.778 €.

  De balans 2020 vertoont een balanstotaal van 154.487.945 €.
  De staat van opbrengsten en kosten vertoont een overschot van 1.569.125 €.

 • Aan de gemeenteraad worden 2 aanpassingen aan de meerjarenplannen 2020-2025 van de besturen van de eredienst die tot het Centraal Kerkbestuur Hamme behoren ter goedkeuring voorgelegd.

  De procedure voor een aanpassing aan het goedgekeurde meerjarenplan is dezelfde als die voor het oorspronkelijke meerjarenplan.

  De aangevraagde aanpassingen zijn conform wat is overlegd tussen het Centraal Kerkbestuur Hamme en het gemeentebestuur op 26/05/2021.

  Het Bisdom gaf advies over deze aangevraagde wijzigingen:

  • Sint-Pietersbanden (kerkraad 24/2/2021) gunstig op 29 april 2021
  • Sint-Martinus (kerkraad op 4/1/2021) ongunstig op 27 april 2021.

  Opsomming van de aangevraagde wijzigingen:

  • Sint-Pietersbanden:
  • dading schadevergoeding gerechtelijke procedure restauratie orgel: 1° deel terugbetaling renteloos thesaurievoorschot: + 14 696,00 euro;
  • actualisatie krediet gebruikersvergoedingen: + 5 975,00 euro;
  • gemeentelijke exploitatietoelage, gebracht naar 50 941,00 euro.
  • Sint-Martinus:
  • saldo van 152 130,18 euro van de investeringsuitgaven, inclusief de investeringsontvangsten(=gemeentelijke toelage) van dienstjaar 2020 te verschuiven naar 2021;
  • de meerwerken voor de dakwerken te voorzien: 150 000,00 euro, gefinancierd met het privaat patrimonium;
  • nieuwe investeringen aan te vragen, gefinancierd met eigen middelen, voor verwarmings- en elektriciteitswerken, 80 000,00 euro.
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetwijzigingen 2021/1 van de kerkbesturen Sint-Jozef, Sint-Martinus en Sint-Pietersbanden. De budgetwijzigingen passen binnen de (aangepaste) meerjarenplan 2020 - 2025. Er wordt slechts een beperkte verhoging van de gemeentelijke toelage aangevraagd, namelijk door de kerkfabriek Sint-Pietersbanden, met een toename van 737,00 euro in het gemeentelijk meerjarenplan tot gevolg. De wijzigingen brengen de budgetten in overeenstemming met de gedane uitgaven en de gerealiseerde en te verwachten ontvangsten van 2021.

 • Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

  Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

  In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan ouders van kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan. In de praktijk doen heel weinig scholen dat.

  Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

  Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur:

  • In het schooljaar 2020-2021: 445 euro
  • In het schooljaar 2021-2022: 450 euro

 • Om de lokale besturen te helpen om de zwaar getroffen vrijetijdssectoren cultuur, jeugd en sport financieel bij te staan tijdens de coronacrisis, besliste de Vlaamse Regering om in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Deze werden verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling van het gemeentefonds in 2018. Voor Hamme kwam dit op 255.291,70 euro. Het budget werd gelijk verdeeld over de 3 sectoren en elk domein kreeg 85.097,23 euro.

  Op het einde van 2020 bleek dat er voor elke sector nog een restbedrag beschikbaar was. Het restbedrag diende in 2020 niet opgebruikt te zijn en kon meegenomen worden naar 2021. Voor cultuur was dit € 4.703,23. Voor jeugd was dit € 11.741,67. Voor sport was dit € 15.300,23. Dit komt op een totaal van € 31.745,13.
  Ondertussen werd er reeds op het college (30 maart 2021) en de gemeenteraad (31 maart 2021) een dossier besproken en goedgekeurd, meer specifiek een vraag tot een bijkomende nominatieve subsidie voor de Carnavalshallen Hamme & Moerzeke VZW. Dit ging over € 6.000 dat werd verdeeld over de drie sectoren heen, waardoor de restbedragen ondertussen aangepast werden naar: voor cultuur € 3.955,23, voor jeugd € 8.291,67, voor sport € 12.868,23.

  Zoals vorig jaar ook is meegedeeld, zijn deze middelen niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren. De Vlaamse Regering zal de besteding van de middelen wel monitoren, op basis van de reguliere digitale rapportering over de BBC-jaarrekeningen over 2020 en 2021. Het uitgangspunt blijft echter de lokale autonomie en het vertrouwen in de lokale besturen.

  De verdeling van het restbedrag in de vorm van subsidies wordt op voorstel van het college van burgemeester en schepenen onderverdeeld in drie steunpijlers (vergelijkbaar aan de steunpijlers van de verdeling in 2020).
  De dossiers die worden voorgelegd zijn ontvangen bij de vrijetijdsdiensten sinds de goedkeuring van de verdeling door de gemeenteraad op 25 november 2020.

  • Eerste steunpijler: Erkende verenigingen uit cultuur, jeugd en sport, aangesloten bij de adviesraden, krijgen via een eerste steunpijler hun werkingssubsidie van het vorige werkjaar nogmaals uitgekeerd. Deze werkingssubsidies zitten vervat in de reguliere subsidiereglementen die vastgelegd werden per sector.
   Deze steunpijler wordt niet herhaald bij de verdeling van het restbedrag.

  • Tweede steunpijler: Naast deze werkingssubsidies voor de erkende verenigingen, voorziet de gemeente nog bijkomende financiële ondersteuning voor de uitvoering van het lokaal cultuur, jeugd- en sportbeleid. Dit aan de hand van nominatieve subsidies voor enkele verschillende verenigingen/organisaties die er mee voor gezorgd hebben dat in tijden van corona er een vrijetijdsprogramma was/is.

  • Derde steunpijler: naast de verenigingen/organisaties werd er ook een deel van het budget voorzien voor de vrijetijdsdiensten (cultuurdienst, CC Jan Tervaert, bibliotheek, sportdienst en jeugddienst). Deze financiële ondersteuning wordt gezien als werkingsmiddel (exploitatie) voor de diensten.

  • Vierde steunpijler: elke sector heeft een restbedrag (saldi). Er zal in het najaar van 2021 een laatste keer bekeken worden hoe dit restbedrag kan verdeeld worden.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het uitgewerkt voorstel voor de verdeling van het restbedrag van het Covid19 noodfonds voor de vrijetijdssectoren van het college goed te keuren.

 • De gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de jaarrekening 2020 en het jaarverslag 2020 met betrekking tot de werking van de intergemeentelijke archivaris.

 • In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.  

  • Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.
  • Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen.

  Op 23 april 2021 heeft de Vlaamse Regering de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie. De Vlaamse Regering gaf op 7 mei haar definitieve goedkeuring aan een wijzigingsbesluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021. Het wijzigingsbesluit verlengt de subsidieperiode voor optie 1 en optie 2 tot 31 augustus 2021.

  Wat de aard van de engagementen betreft, konden lokale besturen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering kiezen tussen de volgende opties:
  •    Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
  •    Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én  aanvullend lokaal contactonderzoek.

  Gemeente Hamme zet in op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) en krijgt hiervoor een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021.
  De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair verder inzetten op optie 1.

  Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
  Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen.  

  De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die door de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.

 • In het kader van het project "Aanleg fietspaden langs de N446 op grondgebied van Hamme, Waasmunster en Dendermonde", werd een addendum ontvangen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aan de koepelmodule 42008/2/13a-18a-18b. Deze koepelmodule werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad van 8 september 2004. Het addendum voorziet een looptijdverlenging van 10 jaar inzake dit project.

  De gemeenteraad wordt gevraagd dit addendum goed te keuren. Het ondertekende addendum moet samen met de getekende gemeenteraadsbeslissing worden overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

 • De aanleg van fietspaden langs de N446 is een occasionele gezamenlijke opdracht, waarbij een deel ten laste is van de gemeente Hamme, een deel ten laste van de gemeente Waasmunster, een deel ten laste van de stad Dendermonde, een deel ten laste van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en een deel ten laste van de nv Aquafin. AWV Oost-Vlaanderen is aangeduid als aanbestedende overheid.

  Door de ontwerper, Sweco Belgium NV, werd hiertoe een bestek opgemaakt, met een totale raming ten bedrage van € 15.605.859,30 excl. btw (€ 17.801.038,12 incl. niet-recupereerbare btw), waarvan ons gemeentelijk aandeel € 6.226.254,92 incl. niet-recupereerbare btw bedraagt.

  Ons gemeentelijk aandeel is opgesplitst als volgt:

  • € 4.190.766,15 voor aanleg fietspaden langs de gewestweg;
  • € 1.622.677,06 voor wegeniswerken gewestweg ten laste van gemeente en niet-riolering gerelateerde werken gemeentewegen;
  • € 264.518,53 voor rioleringswerken gewestweg in zone Sint-Anna/Ardoystraat;
  • € 148.293,18 voor aanleg fietspaden Bookmolenstraat.

  De verwachte subsidie bedraagt € 4.584.905,42 incl. btw.

  Opgesplitst als volgt:

  • € 4.190.766,15 voor aanleg fietspaden langs de gewestweg (100% subsidie module 13);
  • geen subsidie voor wegeniswerken gewestweg ten laste van gemeente en niet-riolering gerelateerde werken gemeentewegen;
  • € 245.846,09 voor rioleringswerken gewestweg in zone Sint-Anna/Ardoystraat (subsidie Vlaamse Overheid);
  • € 148.293,18 voor aanleg fietspaden Bookmolenstraat. (100% subsidie fietsfonds).

  Voor de wijze van gunnen wordt geopteerd voor de openbare procedure. Er is voldoende krediet beschikbaar in de MJP onder ACT-537.

  De gemeenteraad wordt gevraagd het aanbestedingsdossier en het gemeentelijk aandeel goed te keuren.

 • Notaris Van Hauwermeiren te Oordeghem moet de verkoop van Hoogstraat 36 afhandelen.
  Het betreft een zwaar verwaarloosd handelspand, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister sinds 11/07/2011.
  Door de inventarisatie in het gemeentelijk leegstandsregister rust er op het pand een recht van voorkoop.
  Het recht van voorkoop werd door de instrumenterend notaris aangeboden.
  De woning ligt in woonzone en wordt getroffen door een rooilijn. Oppervlakte van het perceel is 130 m², het staat ten kadaster gekend als handelshuis, gebouwd tss 1900 en 1918, K.I. bedraagt 1266.
  De gemeente heeft in het verleden reeds inspanningen gedaan ter bestrijding van de grote populatie duiven die er leefden en die voor zware overlast zorgden op vlak van openbare veiligheid en gezondheid.
  De stedenbouwkundige mogelijkheden zijn quasi nihil aangezien het pand is getroffen is door een rooilijn. Dit maakt dat na afbraak er geen herbouwmogelijkheden zijn omdat de oppervlakte zo beperkt is (130 m², bijna gehalveerd tot een 73 m² door de rooilijn).  Gezien de huidige staat van het pand is renovatie niet realistisch.
  Het kan enkel toegevoegd worden aan het openbaar domein.
  Het pand wordt verkocht voor 40.000 euro.
  Het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2021 heeft beslist om het recht van voorkoop uit te oefenen.
  Er werd door de gemeente een dringend schattingsverslag aangevraagd.
  Notaris Van Hauwermeiren heeft het ontwerp van akte voor de aankoop van Hoogstraat 36 aan de gemeente opgemaakt.
  De gemeenteraad wordt gevraagd de aankoop en de voorwaarden vervat in het ontwerp van akte goed te keuren.

 • De heer Marc Goossens wenst het herdenkingsmonument van piloot Floyd H. Chesmore, geplaatst op ‘t Eyland te Moerzeke en ingehuldigd op zaterdag 29 mei 2021, te schenken aan de gemeente. Het herdenkingsmonument is zijn ontwerp en door hem gemaakt, naar analogie van het herdenkingsmonument van de overleden co-piloot Teachy te Bornem.

  Het college van burgemeester en schepenen ging principieel akkoord met de schenking in de zitting van 18 mei 2021. De nodige documenten tot overdracht zijn voorzien.

  Het aanvaarden van een schenking is bevoegdheid van de gemeenteraad.

 • Het Algemeen Politiereglement Politiezone Hamme/Waasmunster (laatste aanpassing daterend uit 2014) werd aangepast. Het reglement gemeentelijke administratieve sancties, dat in feite de GAS-wet - dat voornamelijk de procedures bevat - omzet in de lokale toepassing, werd opgenomen in het algemeen politiereglement, zodat er niet meer 2 aparte reglementen bestaan. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen aldus:

  • Artikel 1 - Betere formulering toepassingsgebied.
  • Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Aanpassing definiëring openbaar domein.
  • Artikel 8 - Aanpassing "tuinwerktuigen" naar "werktuigen".
  • Artikel 9 - Aanpassing artikel rond vuurwerk naar analogie met het desbetreffende decreet.
  • Artikel 11 - Schrapping verouderde bepaling rond onwelvoeglijkheden.
  • Artikel 14 - Opname jeugdwerkactiviteiten inzake toelating vermommingen.
  • Artikel 40 - Opname artikel inzake overlast ten aanzien van de politie.
  • Artikel 43 - Opname verbod schadelijke middelen zoals lachgas.
  • Artikel 45 - Opname verbod prikkeldraad bij afsluiting percelen.
  • Hoofdstuk 4 - Opname verkeersinbreuken (verdere afhandeling is in afwachting van een in opmaak zijnde hersteldecreet).
  • Deel 3 - Integrale opname reglement gemeentelijke administratieve sancties - dit deel 3 is tot op heden een apart reglement, en bevat de praktische omzetting van de wet in een lokaal reglement.

  Dit reglement staat eveneens geagendeerd in de gemeenteraad van Waasmunster in zitting van 23 juni 2021, gezien beide gemeenten hetzelfde politiereglement dienen aan te nemen. Het reglement zal in werking treden vanaf 1 juli 2021.

 • Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

  Voorliggend is de vraag tot installatie van een fietsstraat in Broekstraat, tussen Veldstraat (eveneens fietsstraat) en Broekstraat. Het betreft het bestendigen van de proefopstelling, weliswaar met verlenging van de fietsstraat tot aan het kruispunt met Broekstraat, zoals besproken op het plenair overleg betreffende Oostkouterwijk. Het deel Broekstraat tussen Veldstraat en Broekstraat wordt naar analogie met Veldstraat in de voorrang ontworpen. Aan het kruispunt met Broekstraat eindigt de fietsstraat en de voorrangsregeling en wordt opnieuw de voorrang aan rechts van kracht. De zuidoostelijke tak van Acaciastraat wordt niet meer opengesteld voor het verkeer, de noordwestelijke tak wordt ingericht voor beperkt éénrichtingsverkeer, toegelaten richting naar Zilverberkstraat. Ter hoogte van Broekstraat is bijgevolg een voorrangsregeling en begin-fietsstraat voorzien voor de (brom)fietsers die vanuit Zilverberkstraat naar Broekstraat rijden. Tussen Veldstraat en Broekstraat geldt parkeerverbod.       

 • Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

  Voorliggend is de vraag tot het bestendigen van de proefopstelling waarbij in Pater Vertentenstraat tussen Veldstraat en Petrus Van der Jeugdlaan beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd wordt. Tevens wordt in Veldstraat/Broekstraat een fietsstraat ingevoerd, waarbij de bestuurders die rijden in Veldstraat/Broekstraat voorrang genieten ten aanzien van de bestuurders die rijden in de straten die erop uitkomen. De voorrangsregeling en signalisatie m.b.t. de fietsstraat worden opgenomen in het aanvullend reglement van Veldstraat. 

  De schoolomgeving wordt niet opgenomen in het aanvullend reglement van Pater Vertentenstraat. Het betreft een gebiedsdekkende maatregel waarvoor een apart reglement vereist is.

 • Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

  Voorliggend is de vraag tot invoering van beperkt éénrichtingsverkeer in Landbouwstraat, tussen Populierenstraat en Oostkouterstraat, toegelaten rijrichting naar Oostkouterstraat. Bij het inrijden van Lindestraat wordt een woonerf afgebakend. Dit betekent dat de zone 30 moet worden beëindigd.

 • Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

  Voorliggend is het bestendigen van de proefopstelling in Dennenstraat, nl. het invoeren van beperkt éénrichtingsverkeer tussen Oostkouterstraat en Dennenstraat, toegelaten richting naar Veldstraat. 

 • Tot nu toe werden aanvullingen en wijzigingen aan aanvullende reglementen apart voorgelegd aan de gemeenteraad. Nu opteert het gemeentebestuur om te werken via een gecoördineerde versie per straat.

  Voorliggend is de vraag tot invoering van beperkt éénrichtingsverkeer tussen Prieel en Landbouwstraat. Tussen Dennenstraat en Veldstraat zal de zuidoostelijke tak van Populierenstraat niet meer openstaan voor het voertuigenverkeer. Hierdoor verdwijnen de verkeersborden D1d op de middeneilanden. Ook op het kruispunt Prieel/Populierenstraat/Dennenstraat verdwijnt het bord D1d, omdat dit de toegang tot Populierenstraat richting Veldstraat verbiedt, wat niet de bedoeling is. Tussen Prieel en Landbouwstraat is het parkeren aan de onpare zijde verboden. Ter hoogte van de uitrit van de parking in het binnengebied tussen Landbouwstraat, Populierenstraat en Oostkouterstraat wordt de verplichte rijrichting aangegeven en het parkeerverbod herhaald.