Terug
Gepubliceerd op 30/09/2021

Besluit  gemeenteraad

wo 16/06/2021 - 21:00

Retributiereglement GBS De Dobbelsteen en GKS Ondersteboven - aanpassing - besluit

Aanwezig: Jan Laceur, raadsvoorzitter
Herman Vijt, burgemeester
Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, gemeenteraadsleden
André Reuse, algemeen directeur
Verontschuldigd: François Van den Broeck, Tom Waterschoot, gemeenteraadsleden

Heel wat scholen organiseren meerdaagse uitstappen zoals zee-, bos- of plattelandsklassen die gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren vallen. Je bent niet verplicht om je kind te laten deelnemen. Maar als je kind meegaat, kan de school er een bijdrage voor vragen. Er is een maximumbedrag: de ‘minder scherpe maximumfactuur’.

Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, zoals een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan ouders van kleuters geen bijdrage vragen voor meerdaagse uitstappen. Dat betekent niet dat scholen niet met hun kleuters op meerdaagse uitstap mogen gaan. In de praktijk doen heel weinig scholen dat.

Voor een kind uit de lagere school is een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs vastgelegd. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en kan dus in principe elk jaar stijgen.

Aan het einde van het lager onderwijs bedraagt de minder scherpe maximumfactuur:

 • In het schooljaar 2020-2021: 445 euro
 • In het schooljaar 2021-2022: 450 euro

REGELGEVING:

 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 §3 dat de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen bij de gemeenteraad legt.
 • Het retributiereglement voor de gemeentelijke scholen van 17 juni 2020.

OVERWEGINGEN:

 • Leerlingen in de gemeentelijke scholen 'De Dobbelsteen' en 'Ondersteboven' kunnen gebruik maken van de refter voor het eten van boterhammen.
 • Leerlingen in deze gemeentelijke scholen kunnen diverse vakantie- en themaboeken, nieuwjaarsbrieven en dergelijke meer aankopen en zich op tijdschriften abonneren.
 • Leerlingen in deze gemeentelijke scholen kunnen deelnemen aan schooluitstappen en sportactiviteiten.
 • Het is aangewezen de bijdrage vast te stellen die hiervoor aan de ouders wordt gevraagd.
 • Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen.
Publieke stemming
Aanwezig: Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri Peelman, Frank Van Erum, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen, André Reuse
Voorstanders: Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen Mettepenningen, Mieke De Keyser, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert, Frans Van Gaeveren, Henri Peelman, Frank Van Erum, Leo Van der Vorst, Mario Michils, Ignace Sertijn, Christel Vanhoyweghen
Onthouders: Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gilles Verbeke
Resultaat: Met 22 stemmen voor, 3 onthoudingen

BESLUIT:

Artikel 1: Omschrijving van de prestatie

De Gemeente Hamme heft een retributie voor:

 1. Het verstrekken van  warme maaltijden in basisschool 'De Dobbelsteen'.
 2. Het verstrekken van middag-, voor- en naschoolse opvang in basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.
 3. Het verstrekken van zwembeurten en zwembrevetten in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.
 4. Het verstrekken van uitstappen en zeeklassen in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.
 5. Het verstrekken van abonnementen, nieuwjaarsbrieven en T-shirts,  in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.

Artikel 2: Tarief

De retributie bedraagt voor: 

1. Het verstrekken van warme maaltijden in de Basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.

 

Basisschool

'De Dobbelsteen'

Kleuterschool

'Ondersteboven'

Warme maaltijd kleuter onderwijs *

Max. € 3,50

--

                           leerling lager onderwijs *

Max. € 4,50

--

                           soep leerlingen / personeel

Max. € 0,50

--

                           personeel

Max. € 5,00

--

 

 

 

 

 

Voor kleuters en leerlingen lager is er naast de prijs voor warme maaltijd ook (leiding)water inbegrepen.

2. Het verstrekken van middagopvang  in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.

 

Basisschool

'De Dobbelsteen'

Kleuterschool

'Ondersteboven'

Middagtoezicht tijdens het eten

€ 0,50

€ 0,50

Voor- en naschoolse opvang: prijs per begonnen half uur = €1

€ 1

€ 1

Boete: te laat ophalen van kind - prijs per begonnen half uur = € 7,50

€ 7,50

€ 7,50

3. Het verstrekken van zwembeurten en vervoer in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.

 

Basisschool

'De Dobbelsteen'

Kleuterschool

'Ondersteboven'

Inkom zwembad kleuters / eigen vervoer

 

max.€ 1,30/beurt

Inkom zwembad  + vervoer 3de kleuterklas

max.€ 20/jaar

--

Inkom zwembad + busvervoer

Lager onderwijs (1ste leerjaar gratis)

max. € 50/jaar

--

Zwembrevet

max. € 2

--

 

 

 

 

 

 

4. Het verstrekken van uitstappen en zeeklassen in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool  'Ondersteboven'.

 

Basisschool

'De Dobbelsteen'

Kleuterschool

'Ondersteboven'

Schoolreis + vervoer kleuters

Schooluitstap

max. € 45 / klt./schooljaar

max. € 45/klt./schoolj.

Schoolreis + vervoer lln. lager

leeruitstap

max. € 90 / lln./schooljaar

 

Openluchtklassen lager

max. € 450 / lln.

of

max. 9 x € 50 / lln.

 

Film – toneelvoorstelling

--

max.€ 6 per voorstelling

Wuitensmarsen

 max.€ 2

 

5. Het verstrekken van abonnementen, nieuwjaarsbrieven en T-shirts, in de basisschool 'De Dobbelsteen' en kleuterschool 'Ondersteboven'.

 

Basisschool

'De Dobbelsteen'

Kleuterschool

'Ondersteboven'

Abonnementen Averbode kleuter

Doremini (2,5-4 jaar)

Doremi (4-6 jaar)

 

€ 44

 

 

€ 44

 

Abonn. Averbode Leesknuffel

Abonn.Averbode Leesbeestje

 

€ 44

€ 24

€ 44

€ 24

Abonnementen Averbode lln. Lager

(Meestal enkel jaarabonnementen)

 

€ 44

 

 

--

Abonn. Averbode: Leeskriebel: Lager

€ 44

--

Kerst – Paas - vakantieboek

max. € 15

max. € 15

Nieuwjaarsbrief

max. € 1

€ 1

T-shirt

€ 15

€ 15

Tariefwijzigingen ingevolge de voorwaarden van de overheidsopdracht of ingevolge een nieuw uitgeschreven overheidsopdracht worden aan de gemeenteraad voorgelegd ter bekrachtiging.

Artikel 3: Schuldenaar

De  retributie is verschuldigd door degene die het kind heeft ingeschreven in de school en door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind. 

Artikel 4: Betalingswijze

De retributie zal aangerekend worden d.m.v. een maandelijkse factuur.

Artikel 5: Terugbetaling

Als het kind van de reeds betaalde activiteit / dienst niet heeft kunnen genieten door afwezigheid, kan dit terugbetaald worden, maar dit dient gestaafd te worden met een doktersattest. Deze terugbetaling zal via de financiële dienst van de gemeente Hamme worden uitgevoerd.

Artikel 6: Algemene bepalingen

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd in uitzonderingsgevallen en mits een grondig gemotiveerd sociaal verslag af te wijken van de tarieven zoals vermeld in artikel 2 van dit reglement. Deze afwijking geldt slechts voor de duur van één schooljaar.

Het totaalbedrag van deze afwijkingen wordt jaarlijks aan de gemeenteraad voorgelegd ter bekrachtiging, samen met de totaalopbrengst van de retributie.

De retributie zal in voorkomend geval ingevorderd worden via dwangbevel, zoals bepaald in artikel 177 en 279 van het decreet over het lokaal bestuur, of via gerechtelijke weg.

De invorderingsprocedure is standaard: vervaldag op 30 dagen, 1ste herinnering met vervaldag 14 dagen, 2de (aangetekende) herinnering met vervaldag 14 dagen en aanrekening van 15 euro administratiekosten.

Indien er nog steeds geen gevolg is gegeven aan het verzoek tot betaling, wordt een mogelijke schorsing van de prestaties besproken en wordt er verder ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder.

Artikel 7: Opheffing

Het retributiereglement voor de gemeentelijke scholen van 17 juni 2020 wordt opgeheven.